Zamyslenie na deň 23.11.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

IZAIÁŠ 57,1-13

1  Spravodlivý hynie, a nikto si to neberie k srdcu! Zbožní ľudia odchádzajú, a nik si nevšíma, že keď vládne zlo, odstránený býva spravodlivý,   2  ale dôjde pokoja. Odpočívajú na svojich lôžkach tí, ktorí chodili priamou cestou.  3  Vy však pristúpte sem, synovia čarodejnice, plemeno cudzoložníka a neviestky!   4  Z koho si robíte posmech, proti komu roztvárate ústa, vyplazujete jazyk? Nie ste vy vierolomné deti a plemeno klamu?   5  Vy, čo sa rozpaľujete vášňou medzi modlárskymi dubmi, pod každým zeleným stromom, ktorí zabíjate deti v údoliach pod skalnými útesmi;   6  pri hladkých kameňoch v dolinách máš svoj diel, ony, ony sú tvojím údelom; aj im si vylievala svoje úliatby, prinášala obetný dar. Či sa mám s tým upokojiť?   7  Na vrchu vysokom a vyvýšenom stavala si svoje ležadlo; aj tam si vystupovala obetovať zábitnú obeť.   8  Za dvere a veraje si kládla svoj modlársky znak; lebo mne neverná odhaľovala si svoje lôžko, vystupovala si naň a rozširovala si ho. Dojednávala si sa s nimi, milovala si ich lôžko, hľadela si na ohanbie.   9  Putovala si za Molochom s olejom, hromadila si svoje voňavky; posielala si svojich poslov do diaľav, posielala hlboko do podsvetia.   10  Unavovala si sa množstvom ciest, nehovorila si: To je daromné! Nachádzala si obživenie svojej sily, preto si neochabovala.   11  Koho si sa strachovala a bála, keď si klamala? Na mňa si sa nerozpomenula, nebrala si si to k srdcu! Pravda, ja som mlčal oddávna; preto sa ma nebojíš?   12  Ja odhalím tvoju spravodlivosť a tvoje skutky, ale nepomôžu ti.   13  Keď budeš volať o pomoc, nech ťa zachránia tvoje hromady modiel. Všetky odnesie vietor, zachváti vánok. Ale ten, kto sa ku mne utieka, zdedí krajinu a vlastniť bude svätý môj vrch.


Buď – alebo! Prečítaný text a jeho význam mi veľmi pripomína slovenský národ ako celok… Je „nábožný“, ale skutočnú silu pobožnosti popiera. Tou silou pobožnosti je život „v Kristovi“. V texte je viac ako desať spôsobov zbožnosti, ktoré sú Hospodinovi ohavnosťou. Čarodejníctvo, cudzoložstvo a smilstvo, vierolomnosť, asi 4-krát rôzne formy uctievania iných bohov (modlárstvo), obetovanie detí… Skúsme si to porovnať so slovenským národom! Alebo zostaňme len v radoch evanjelických veriacich! Koľko evanjelikov sa zapodieva čarodejníctvom? Horoskopy, joga, pozitívna energia, psychotronika, numerológia, ezoterika, veštenie budúcnosti z kariet, kávy a pod. sú bežnými praktikami. Cudzoložstvo a smilstvo? Koľko členov ECAV žije neviazaným sexuálnym spôsobom života, dokonca už aj homosexuálnym? Rozvod, ktorý Písmo jasne odmieta, je taktiež pomerne bežným zjavom. Modlárstvo? Teraz? Áno, najviac v konzume, ktorému sa klaniame pri nekonečných nákupoch a míňaní peňazí. A úplná podstata nášho európskeho modlárstva je v uctievaní nás samých. Náš blahobyt, sebecké ciele, citlivosť na tú najmenšiu bolesť, ktorú musíme okamžite odstrániť… a pritom úplná necitlivosť voči potrebám druhých… Dá sa Boh oklamať? Verš 13.: „Keď budeš volať o pomoc, nech Ťa zachránia tvoje hromady modiel. Ale ten, kto sa ku mne utieka, bude zachránený.“ Pán Boh má stále a naveky jasno vo veciach. Podľa toho budeme súdení.
Autor: Stanislav Gurka
Pieseň: ES 699


Nóach urobil všetko tak, ako mu prikázal Boh. 1.Mojžišova 6,22

Vierou Nóach, prijmúc od Boha znamenie o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Židom 11,7


1.KORINTSKÝM 3,9-15 :: MODLÍME SA ZA: SÁSA (HO)