Zamyslenie na deň 22.10.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.KORINTSKÝM 3,12-18

12  Keď teda takúto nádej máme, počíname si celkom otvorene,   13  a nie ako Mojžiš, ktorý si položil závoj na tvár, aby synovia izraelskí nehľadeli na koniec toho, čo bolo pominuteľné.   14  Ale ich myseľ sa zatvrdila. Ten istý závoj ostáva totiž až do dnešného dňa pri čítaní starej zmluvy a neodkrýva sa, lebo ho odstraňuje (len) Kristus.   15  Až po dnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží im závoj na srdci.   16  Ale hneď, ako sa obráti k Pánovi, závoj padne.   17  Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda.   18  My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo slávy do slávy.


Ja a moja inteligencia. Dnes nikto nechce vyzerať ako hlupák, preto sa všetci tvárime, že všetkému rozumieme a sme hrdí na našu inteligenciu. Jeden môj priateľ dokonca žartovne vravieva, že potrebuje v aute dve miesta. A predsa nám naša inteligencia pri čítaní Písma nestačí. Ak ho totiž čítame ako obyčajný text, nájdeme veľa nezrozumiteľného, nepochopiteľného alebo zdanlivo si odporujúceho. Inteligentní ľudia tak prichádzajú k mylnému záveru, že odhalili nedostatky Písma a že Písmu nemožno veriť. Aký klam! Čítajú Písmo ako cez závoj, neuvedomujúc si, že nikto nemôže pochopiť slová Písma svojou múdrosťou. Potrebujeme Božieho Ducha, aby nám urobil Božie Slovo jasným a zrozumiteľným, aby nám odhrnul závoj spred očí a mohli sme jasne vidieť, čítať a poznávať. Pán Ježiš Kristus je darcom tohto Ducha. Ani učeníci bez Neho nemohli nič pochopiť a nič robiť, ani my to nemôžeme, hoci sme omnoho vyspelejší a inteligentnejší. Hľa, ako Boh dokáže aj napriek vyspelosti ľudstva udržať v zahmlení to, čo chce a odhalí to, komu chce. Je to teda dôkaz toho, že svet aj s jeho vývojom a vyspelosťou je stále v Božích rukách. Pri čítaní Písma a pri uvažovaní nad duchovnými vecami sa teda nespoliehajme na svoj rozum, ale pozrime sa na Krista a prosme Ho, aby nám odhrnul závoj spred očí a spred srdca!
Autor: Štefan Kiss
Pieseň: ES 286


Lebo od východu slnka až po jeho západ je veľké moje meno medzi národmi – vraví Hospodin mocností. Malachiáš 1,11

Mnohí prídu od východu a od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v kráľovstve nebeskom. Matúš 8,11


2.TIMOTEOVI 2,1-5(6) :: MODLÍME SA ZA: PREŠOV (ŠZ)