Zamyslenie na deň 21.7.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 4,1-9

1  (Ježiš) zase učil pri mori. I zhromaždil sa k Nemu veľký zástup, preto vstúpil na loď a sedel v nej na mori. Všetok zástup bol na brehu.   2  A učil ich mnohému v podobenstvách; takto ich vyučoval:

3  Počúvajte: Ajhľa, rozsievač vyšiel rozsievať.   4  Keď rozsieval, niektoré (zrno) padlo na kraj cesty; i prileteli vtáci a zozobali ho.   5  Iné padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo mnoho zeme; ihneď vzišlo, lebo nemalo hlbokú zem.   6  Keď potom vyšlo slnko, spálilo ho, a keďže nemalo koreňa, uschlo.   7  Iné zase padlo do tŕnia; tŕnie vyrástlo a udusilo ho, tak že nevydalo úrodu.   8  A zase iné padli do dobrej zeme; vzišli, rástli a vydali úrodu; niektoré vydali tridsaťnásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné stonásobnú.   9  Potom povedal: Kto má uši na počúvanie, nech počuje.


Máš uši? Jeden slovenský film je o malom Vincovi, ktorý túži hrať v dedinskom orchestri na heligón. Otec ho berie do mesta k učiteľovi hudby, ktorý má zistiť, či má hudobný sluch. Učiteľov ortieľ bol nezvratný: „Veď ty nemáš uši!“ Chlapec sa chytá za hlavu a čuduje sa. Uši sú predsa tam, kde majú byť. – – Človek sa často ocitá v podobnej situácii. Má uši, a predsa nepočuje. Dôvody sú podobné, alebo aj totožné s tými, o ktorých čítame v našom podobenstve o rozsievačovi a o štvorakej pôde. Slovo Božie čítame a počúvame v spoločenstve aj doma, a predsa naše správanie niekedy vyzerá, akoby nám ho ten Zlý vyzobával zo srdca. Občas mu nedovolíme zapustiť hlboké korene, alebo žiadosti srdca, zvod, bohatstvo, starosti úplne zastavia jeho rast. – – Chlapec z filmu – napriek tomu, že nemal hudobný sluch – poslúchol svojho strýka a poctivo začal cvičiť. Jeho snaha priniesla úrodu. Vinco sa stal členom dedinského orchestra. Ak máš uši a aj počuješ, čo ti dnes Pán hovorí, vyznaj: „Chcem, Pane, rásť, chcem vydať klasy, Biblia je pre mňa Slovom spásy. Chcem, Pane rásť a dobre to viem, Ty Slovo dáš mi na každý deň.“ Amen.
Autor: Eva Ciriaková
Pieseň: ES 217


Ja, Hospodin, budem hovoriť. Čo poviem, to sa splní; viac sa neoddiali. Ezechiel 12,25

Nech vám Pán vedie srdce k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. 2.Tesalonickým 3,5


1.KORINTSKÝM 12,27-13,3 :: MODLÍME SA ZA: LAZY POD MAKYTOU (TU)