Zamyslenie na deň 21.5.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5. nedeľa po Veľkej noci. ROGATE (Modlite sa!)
Požehnaný Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoju milosť! Žalm 66,20


Ján 16,23b-28(29-32)33

Amen, amen, vám hovorím: Keď budete prosiť Otca o niečo, dá vám to v mojom mene. 24 Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná.

25 Toto som vám hovoril v obrazoch, ale prichádza hodina, keď už nebudem hovoriť v obrazoch, ale vám otvorene budem zvestovať o Otcovi. 26 V ten deň budete prosiť v mojom mene, a nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás, 27 lebo sám Otec miluje vás, pretože vy ste milovali mňa a uverili ste, že som od Boha vyšiel. 28 Vyšiel som od Otca a prišiel na svet a zase opúšťam svet a idem k Otcovi. 29 Jeho učeníci povedali: Ajhľa, teraz hovoríš otvorene a nie v obrazoch. 30 Teraz vieme, že všetko vieš, a nepotrebuješ, aby sa Ťa niekto spytoval. Preto veríme, že si od Boha vyšiel. 31 Ježiš im odpovedal: Teraz veríte? 32 Ajhľa, prichádza hodina a (už) prišla, že sa rozpŕchnete každý svojou stranou a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou. 33 Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.


Nový vzťah s Bohom charakterizuje kresťana. V čom je tento vzťah nový? 1. Kresťan má nové poznanie. Ježiš často hovoril v obrazoch, ale tu sľubuje učeníkom aj novú, hlbokú, druhú rovinu poznania (v. 25). Zasľubuje učeníkom, že dostanú priame svedectvo o Bohu a toto svedectvo k nim nepríde zvonku, ale príde k nim zvnútra. 2. Kresťan má nový prístup k Bohu. Veď čo sa stane s človekom, do ktorého vstúpi Svätý Duch? Takýto človek získa hlboké vedomie synovstva. Preto sa kresťan modlí k Bohu, ako k svojmu Otcovi (v. 23). A zároveň sa modlí v mene Ježiša Krista (v. 24). Modliť sa v Ježišovom mene neznamená používať Jeho meno, ako nejakú magickú, čarovnú formulku, ale znamená to, modliť sa v súlade s Jeho vôľou. A pre takéto modlitby platí zasľúbenie – dám vám. Proste a dostanete. 3. Kresťan má pokoj v Kristovi (v. 33). Učeníci tvrdia, že oni už všetko vedia, a preto veria (v. 30). Aj my sme si mnohokrát sebou istí. Sme si istí svojou duchovnosťou, svojou vierou. Ale za rohom čaká skúška viery a tá môže odhaliť našu slabosť a všetka naša bieda sa zrazu ukáže vo svojej nahote (v. 32). A čo potom? Ako uniesť svoje zlyhanie? Ježiš hovorí, že v Ňom môžeme nájsť pokoj. Pokoj, ktorý pramení z istoty, že aj naše hriechy boli odpustené. Pretože On všetky naše zlyhania zahrnul do Svojej obete.
Autor: Stano Grega
Pieseň: ES 459


Hospodin riekol Šalamúnovi: Žiadaj si, čo ti mám dať! Šalamún odpovedal: Daj svojmu sluhovi poslušné srdce, aby spravoval Tvoj ľud, aby mohol rozoznávať dobré od zlého. 1.Kráľov 3,5.9

Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej. Jakub 1,5


1.Timoteova 2,1-6a :: Žalm 30 :: Lukáš 11,5-13:: MODLÍME SA ZA: Mládež pre Krista