Zamyslenie na deň 20.5.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 11,2-16

2  Chválim vás, bratia, že pamätáte na mňa vo všetkom a zachovávate ustanovenia, ako som vám ich odovzdal.   3  Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je však muž a hlavou Krista je Boh.   4  Každý muž, ktorý sa modlí alebo prorokuje s prikrytou hlavou, zneucťuje si hlavu;   5  ale každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneucťuje si hlavu: lebo to je to isté, ako by sa oholila.   6  Lebo ak sa žena nezahaľuje, nech sa aj ostrihá; ak je žene potupou ostrihať sa alebo oholiť, nech sa zahaľuje!   7  Muž si totiž nemusí prikryť hlavu, lebo je obrazom Božím a Jeho slávou; žena je však slávou mužovou.   8  Lebo nie muž je zo ženy, ale žena z muža;   9  ani nebol stvorený muž kvôli žene, ale žena kvôli mužovi.   10  Preto žena – pre anjelov – má mať na hlave znak mužovej moci.   11  Pravda, v Pánovi ani žena nie je bez muža, ani muž nie je bez ženy,   12  lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu a všetko je z Boha.   13  Usúďte sami medzi sebou: či sa žene patrí modliť sa k Bohu a nezahaliť sa?   14  Či vás neučí sama príroda, že je mužovi na potupu, keď má dlhé vlasy?   15  Ale keď žena má dlhé vlasy, tej je to na česť, lebo dlhé vlasy sú jej miesto závoja.   16  Ak by sa však niekto chcel hádať, my to nemáme v obyčaji, ani cirkevné zbory Božie.


Nemáme vo zvyku sa hádať. Táto časť Pavlovho listu Korintským je na spracovanie naozaj náročná. Poznám úprimných kresťanov, ktorí veria, že muži by nemali nosiť dlhé vlasy. Poznám však aj úprimných kresťanov, ktorí vravia, že to platí len v rámci historického kontextu. Avšak skupiny so silným názorom, ako keby zabudli na verš 16., ktorým to Pavol uzatvára: „Ak by sa však niekto chcel hádať, my to nemáme v obyčaji, ani cirkevné zbory Božie.“ – – „…nemáme vo zvyku sa hádať…“ Je toto mojou charakteristikou? Je toto vidieť v našom cirkevnom zbore? Nedávno sme oslavovali Svätodušné sviatky. Duch Svätý nás vedie k jednote, porozumeniu a vzájomnej láske. Kiež by sme aj dnes počúvali Jeho hlas. A to, aby sa stalo naším zvykom!
Autor: Denisa Harčárová
Pieseň: ES 568


Nespolčuj sa s nešľachetníkom, aby si nebol krivým svedkom. 2.Mojžišova 23,1

Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym. Efezským 4,25


SKUTKY APOŠTOLOV 11,19-26 :: MODLÍME SA ZA: HNÚŠŤA (RI)