Zamyslenie na deň 20.11.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Posledná nedeľa cirkevného roka. Nedeľa večnosti
Majte bedrá opásané a sviece horiace. Lukáš 12,35


ZJAVENIE JÁNA 21,1-7

1  Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli a mora už niet.   2  A videl som sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupovať z neba od Boha, pripravený ako nevestu vyzdobenú svojmu ženíchovi.   3  A počul som mohutný hlas od trónu: Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi; prebývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude s nimi,   4  zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bo lesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo.   5  A Ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Ajhľa, všetko tvorím nové. A ešte povedal: Napíš, že tieto slová sú verné a pravé.   6  A doložil: Stalo sa! Ja som Alfa i Omega, Počiatok i Koniec. Ja dám vysmädnutému zadarmo z prameňa vody života.   7  Kto zvíťazí, zdedí toto: budem mu Bohom a on mi bude synom.


Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi! Text Písma Svätého poukazuje na budúce veci, ktoré vo svojej viere očakávame po telesnej smrti. Vzkriesenie, súd Boží a tú časť našej existencie, ktorú nazývame „večný život“. Nám, ľuďom, je dovolené mnohé poznať, objaviť, pochopiť. No otázka večného života je výsadou nášho nebeského Otca. Ale predsa nám aj v tomto podáva pomocnú ruku a odkrýva zo Svojho tajomstva to, čo smieme prijať vierou. Nech by nám ktokoľvek hovoril čokoľvek, oprime sa o slová Písma. Bude to aj pre nás, veriacich, nové. Nová skúsenosť, nová situácia (v. 1.) Tam, vo večnosti, bude mať hlavné slovo Boh (v. 6). Bude to miesto spoločenstva medzi Bohom a ľuďmi. Tak, ako dnes smieme prežívať spoločenstvo so svojím Pánom počas každých služieb Božích alebo akýchkoľvek zhromaždení, kde sa čisto káže Božie Slovo a sviatosti prisluhujú riadnym spôsobom, kde môžeme prežívať Božiu prítomnosť, takto to bude aj tam. S tým rozdielom, že tam potom bude toto spoločenstvo úplné a radostné naveky (v. 4). To všetko nám ponúka náš nebeský Otec v Ježišovi Kristovi. Oplatí sa bojovať boj viery, lebo nás čaká požehnaná odmena (v. 7.).
Autor: Marián Čop
Pieseň: ES 697


Podopieraj ma podľa Svojej reči, aby som ožil, a nezahanbi ma v mojej nádeji. Žalm 119,116

A sám Boh pokoja nech vás skrz-naskrz posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony. 1.Tesalonickým 5,23


MATÚŠ 25,1-13 :: IZAIÁŠ 26,7-19 :: MODLÍME SA ZA: VYDAVATEĽSTVO PORTA LIBRI