Zamyslenie na deň 20.1.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 6,6-11

6 Zas v inú sobotu vyšiel do synagógy a učil. A bol tam človek, ktorý mal pravú ruku vyschnutú. 7 Zákonníci a farizeji dávali pozor na Neho, či bude uzdravovať v sobotu, aby Ho mohli obžalovať. 8 Ale On poznal ich zmýšľanie a povedal človeku, ktorý mal vyschnutú ruku: Vstaň a postav sa do prostriedku! A on vstal a postavil sa. 9 Nato im Ježiš povedal: Spytujem sa vás: Či je dovolené v sobotu činiť dobre alebo zle, zachovať život alebo zahubiť? 10 I poobzeral si ich všetkých a povedal tomu človeku: Vystri ruku! On urobil tak. A ruka bola mu zase zdravá. 11 Oni však, plní šialenstva, zhovárali sa medzi sebou, čo urobiť s Ježišom.


Zákon vs. láska. Ježiš v deň odpočinku vstupuje do synagógy. Aj my by sme mali využiť príležitosť a posvätiť deň odpočinku v zhromaždení veriacich. V deň odpočinku zvykli byť sväté zvolania. Ani naše miesto by nemalo zostať prázdne, ak na to nemáme oprávnený dôvod. V deň Pánov Ježiš učil v spoločenstve veriacich. Niet lepšie využitého času v takýto deň, než počúvať Pánove slová. Aj medzi veriacimi sa nájdu takí, ktorí potrebujú pomoc, či uzdravenie. Medzi Ježišovými poslucháčmi bol človek, ktorý mal vyschnutú ruku – bez života. Bol v ústraní. Možno sa hanbil za svoj hendikep. No byť v Pánov deň pri nohách Pánových v spoločenstve veriacich znamená byť na správnom mieste v správnom čase, aby sa v živote človeka mohli udiať vzácne veci. Ježiš spomínanému povedal, aby sa postavil do stredu. Tak vidíme, že v strede Božieho záujmu je človek. Keď Boh vidí potrebu človeka, chce ju naplniť. Keď vidí, že treba dať v živote človeka niečo do stvoriteľského poriadku, chce tak urobiť. Boh vidí, čo v živote človeka nefunguje tak, ako by malo a chce to napraviť. Preto aj dotyčnému povedal, aby vystrel ruku. Svojím Slovom života tak vniesol život do toho, čo bolo vyschlo, zomrelo. Človek môže pozdvihnúť ruku na chválu Boha, ale i vystrieť na pomoc blížnemu. – – Čo potrebuje dať Boh do poriadku v mojom živote?
Modlitba: Pane, ďakujem Ti za Tvoje konanie v mojom živote. Ďakujem za Tvoje Slovo, ktoré prináša nový život a nové možnosti do môjho života. Amen.
Pieseň: ES 214
Autor: Michal Belanji


Mojim krokom si cestu uvoľnil, nevytkli sa mi členky. 2.Samuelova 22,37

Kde je Pánov Duch, tam je sloboda. 2.Korintským 3,17


Galaťanom 5,1-6 :: Modlíme sa za: Bratislava – Dúbravka (Ba)