Zamyslenie na deň 19.9.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

JEREMIÁŠ 23,1-8

1  Beda pastierom, ktorí strácajú a rozháňajú ovce mojej pastvy – znie výrok Hospodinov!   2  Preto takto vraví Hospodin, Boh Izraela, o pastieroch, ktorí pasú môj ľud: Vy ste rozohnali moje ovce, rozplašili ste ich a nedávali na ne pozor. Ajhľa, ja vás potrestám za vaše zlé skutky – znie výrok Hospodinov.   3  Potom ja sám zhromaždím zvyšok svojich oviec zo všetkých krajín, do ktorých som ich zahnal, privediem ich späť na ich nivy a budú plodné a rozmnožia sa.   4  Ustanovím nad nimi pastierov, ktorí ich budú pásť, tak že sa už nebudú musieť báť, ani ľakať, a nebude z nich chýbať – znie výrok Hospodinov.  5  Ajhľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodinov – keď vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, ten bude panovať ako kráľ, bude múdro konať a uplatňovať právo a spravodlivosť v krajine.   6  Za jeho čias Júda dôjde spásy a Izrael žiť bude v bezpečí. A toto bude jeho meno, ktorým ho budú volať: Hospodin – naša spravodlivosť.   7  Preto, hľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodinov – keď nebudú už hovoriť: Akože žije Hospodin, ktorý vyviedol Izraelcov z Egypta,   8  ale: Akože žije Hospodin, ktorý vyviedol a priviedol potomstvo domu Izraela zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých som ich rozohnal. A budú bývať na svojej pôde.


Hospodin je naša spravodlivosť. Keď píšem tieto riadky, je približne polovica mája a pred pár dňami sme si pripomínali 70. výročie od skončenia 2. sv. vojny. Vojny, v ktorej nijaký iný národ netrpel tak, ako práve Pánom Bohom vyvolený židovský národ. Prednedávnom počet Židov v Izraeli dosiahol číslo 6 miliónov. Štatistiku zverejnili počas sviatku Pesach (resp. paschy), ktorým si Židia pripomínajú vyslobodenie z egyptského otroctva, ako aj cestu cez púšť. Číslo 6 miliónov je pre Židov mrazivo symbolické. Tento počet sa uvádza aj ako počet príslušníkov židovského národa vyvraždených počas holokaustu… Ešte jeden dátum a výročie stojí za to spomenúť aj v súvislosti s dnešným biblickým textom: 14. máj 1948, vznik štátu Izrael. To, o čo sa Židia usilovali už po stáročia a čomu ešte na začiatku 20. storočia málokto veril, sa stalo skutočnosťou 3 roky po skončení veľkého utrpenia… Práve v Liste Židom 13,8 je napísané: „Ježiš Kristus, ten istý včera i dnes i naveky.“ Nech sa deje čokoľvek, pamätajme, že Pán Boh je nad všetkým a má všetko pevne v rukách! A nám aj vlasy spočítal na hlave (Mt 10,30). Ako by nevedel o oveľa podstatnejších veciach…? Aj o tých, s ktorými práve zápasíš.
Autor: Jana Martincová – Mináčová
Pieseň: ES 231


Môj jazyk bude hlásať Tvoju spravodlivosť a každodenne Tvoju chválu. Žalm 35,28

Anna pôstom a modlitbami slúžila Bohu vo dne v noci. Aj ona pristúpila k nim v tú istú hodinu, chválila Boha a rozprávala o Ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie Jeruzalema. Lukáš 2,37-38


ŽIDOM 11,1-7(8-10) :: MODLÍME SA ZA: OCHTINÁ (GE)