Zamyslenie na deň 19.12.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

LUKÁŠ 1,1-17

1  Keďže sa mnohí pokúsili rad-radom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali,   2  ako nám ich podali tí, čo od počiatku boli očitými svedkami a stali sa služobníkmi slova –   3  aj ja, ktorý som všetko znova dôkladne zistil, rozhodol som sa, vznešený Teofil, napísať ti to rad-radom,   4  aby si poznal spoľahlivosť rečí, ktorým ťa vyučovali.  5  Za judského kráľa Herodesa žil kňaz Zachariáš z týždennej kňazskej triedy Abiovej; jeho manželka bola z dcér Áronových a volala sa Alžbeta.   6  Obaja boli spravodliví pred Bohom, žijúc bez úhony podľa všetkých prikázaní a ustanovení Pánových.   7  Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja pokročilí vekom.   8  Raz, keď podľa poriadku svojej triedy konal kňazskú službu pred Bohom,   9  na neho padol lós podľa obyčaje kňazského úradu, aby vošiel do chrámu Pánovho a zapálil kadidlo.   10  Všetko množstvo ľudu v hodinu kadenia modlilo sa vonku.   11  Vtedy zjavil sa mu anjel Pánov, ktorý stál z pravej strany kadivého oltára.   12  Ako ho Zachariáš uzrel, preľakol sa a zmocnila sa ho bázeň.   13  Ale anjel mu povedal: Neboj sa, Zachariáš, lebo vypočutá bola tvoja modlitba; manželka Alžbeta porodí ti syna; dáš mu meno Ján,   14  bude ti radosťou a potešením a mnohí sa budú radovať z jeho narodenia;   15  lebo bude veľký pred Pánom; víno a opojný nápoj nebude piť a Duchom Svätým naplnený bude už od života matky.   16  Mnohých zo synov izraelských obráti k Pánovi, ich Bohu;   17  on sám pôjde vopred pred Ním v duchu a moci Eliášovej, aby srdcia otcov obrátil k synom, neposlušných k rozumnosti spravodlivých, a tak ľud hotový pripravil Pánovi.


Je to všetko skutočne pravda? Určite ste si v živote už niekedy takúto otázku položili v súvislosti s Bibliou, evanjeliami a životom Pána Ježiša. Dá sa veriť všetkému, čo títo ľudia napísali o skutkoch, ktoré Ježiš urobil? Od zázračného narodenia až po zázračné vzkriesenie? Musím sa priznať, že som veľmi vďačný za evanjelium Lukáša, pretože je v niečom iné, ako v ostatných troch. Matúš a Ján boli učeníci a Marekovi, ktorý napísal evanjelium, ho diktoval učeník Peter. Lukáš nepatril k najbližšiemu kruhu, uveril podstatne neskôr. No urobil to, čo zvyknú urobiť úplne praktickí a racionálne založení ľudia. Vystihuje to aj jeho povolanie, bol lekárom. A tak, ako rozumný človek, začal ešte raz skúmať všetko, čo o Ježišovi počul. My, ľudia, sme veľmi rôzni, niekomu stačí ku viere svedectvo iného človeka a niekto potrebuje nejaké pevnejšie dôkazy a argumenty. Viem, že my dnes už nemáme tú možnosť, aby sme išli po stopách Pána Ježiša Krista a pýtali sa ľudí, čo videli alebo čo počuli z Ježišových úst. Ale Lukáš tú možnosť mal. Keď písal svoje evanjelium vznešenému Teofilovi, vtedy ešte žili mnohí, ktorí na vlastné oči videli Ježišove zázraky, počuli, čo hovoril a videli Ho živého po vzkriesení. Boli „očitými svedkami“ všetkých týchto udalostí. Ak vám niekedy prídu na um pochybnosti, spomeňte si na lekára Lukáša, ktorý to všetko ešte raz preskúmal a čo sa dozvedel, to napísal aj pre nás, aby sme verili a nemali pochybnosti.
Autor: Jaroslav Petro
Pieseň: ES 284


Zažiari svetlo spravodlivému a radosť tým, čo sú úprimného srdca. Žalm 97,11

Keď uzreli hviezdu, zaradovali sa veľkou radosťou. Matúš 2,10


IZAIÁŠ 11,10-137 :: MODLÍME SA ZA: SUČANY (TU)