Zamyslenie na deň 18.6.2024

2.Mojžišova 14,1-14

1 Hospodin povedal Mojžišovi: 2 „Rozkáž Izraelitom, aby zmenili smer cesty a utáborili sa pred Pi-Chirótom, medzi Migdólom a morom priamo pred Baal-Cefónom. Utáborte sa naproti nemu pri mori. 3 Faraón si bude o Izraelitoch myslieť: ‚Zablúdili v kraji, zovrela ich púšť.‘ 4 Znova zatvrdím faraónovo srdce a bude vás prenasledovať. Na faraónovi a na celom jeho vojsku sa oslávim a Egypťania poznajú, že ja som Hospodin.“ Izraeliti tak urobili. 5 Egyptskému kráľovi oznámili, že ľud utiekol. Srdce faraóna a jeho služobníkov sa obrátilo proti ľudu a hovorili: „Čo sme to len urobili, že sme Izraelitov prepustili z otroctva?“ 6 Faraón dal zapriahnuť do svojho bojového voza a svoj ľud vzal so sebou. 7 Vzal so sebou šesťsto vybraných bojových vozov a všetky egyptské bojové vozy. Na každom z nich boli traja bojovníci. 8 Hospodin zatvrdil srdce faraóna, egyptského kráľa, a on prenasledoval Izraelitov. Izraeliti však smelo odchádzali. 9 Egypťania ich prenasledovali so všetkými faraónovými koňmi, bojovými vozmi, jeho jazdou a vojskom a dostihli ich, keď Izraeliti táborili pri mori pri Pi-Chiróte pred Baal-Cefónom. 10 Keď sa faraón približoval, Izraeliti sa rozhliadli a videli, ako sa Egypťania rútia za nimi. Vtedy sa Izraeliti veľmi zľakli a volali k Hospodinovi o pomoc. 11 Povedali Mojžišovi: „Nebolo v Egypte dosť hrobov? Doviedol si nás sem, aby sme pomreli na púšti! Čo si nám to urobil? Prečo si nás vyviedol z Egypta? 12 Či sme ti nehovorili už v Egypte: ‚Nechaj nás na pokoji, budeme slúžiť Egypťanom?‘ Veď bolo lepšie slúžiť Egypťanom ako zomrieť na púšti.“ 13 Mojžiš povedal ľudu: „Nebojte sa! Vydržte a uvidíte, že dnes vás Hospodin zachráni. Egypťanov, ktorých dnes vidíte, už nikdy neuvidíte. 14 Hospodin bude bojovať za vás, vy sa len upokojte.“


Prekážky zoceľujú našu vieru. Synovia Izraela smelo tiahli von z otroctva, pod ochranou mocnej ruky Božej. A tu zrazu vidia, že problém, od ktorého práve víťazne odišli, sa znovu rúti na nich, dokonca s väčšou intenzitou. Z jednej strany ich zovrela púšť, z druhej more. Vtedy sa ľud znovu veľmi zľakol a volal o pomoc s výčitkami a reptaním, že kruté otroctvo bolo lepšou voľbou než táto potupná smrť. A tu, doprostred tejto beznádeje, im znejú mocné slová. Tieto slová dnes Duch Svätý hovorí aj nám: „Nebojte sa! Vydržte a uvidíte, že dnes vás Hospodin zachráni. Protivníkov, ktorých dnes vidíte, už nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovať za vás, vy sa len upokojte“ (v.13-14). Vy sa len upokojte. Nádych. Vy sa len upokojte. Výdych. Hospodin bude bojovať za vás. On bude bojovať. Len sa upokojiť v Ňom. V Jeho veľkosti, moci, dobrote, vo vypočutých modlitbách a zázrakoch, v Jeho vernosti po celé generácie, v Jeho Spáse. Vydržte. A uvidíte. Že dnes. Vás. Hospodin. Zachráni. Nebojte sa. Vydržte. Vydržte, uprostred procesu, uprostred boja. Protivníkov už nikdy neuvidíte. Ale Božiu veľkosť a slávu áno. Dokonané. Sme zachránení. Haleluja.

Modlitba: Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si na kríži vybojoval zápas o môj život. Sláva Ti naveky. Už som len Tvoj, celý Tvoj. Amen.
Pieseň: ES 355
Autor: Lenka Liptáková


Vydal som im Svoje ustanovenia a oboznámil ich so Svojimi nariadeniami, ktorých plnením má človek žiť.  Ezechiel 20,11

Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet Svojho jednorodeného Syna, aby sme skrze Neho mali život. 1.Jána 4,9


Lukáš 7,36-50 • Modlíme sa za: Pondelok – Hrnčiarska Ves (NoS)