Zamyslenie na deň 18.11.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zjavenie Jána 22,6-15

6 Povedal mi ešte: Tieto slová sú verné a pravé. Pán, Boh prorockých duchov, poslal svojho anjela, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má onedlho diať. 7 Ajhľa, prídem skoro! Blahoslavený, kto zachováva prorocké slová tejto knihy! 8 A ja, Ján, som to počul a videl. Keď som to počul a videl, padol som k nohám anjelovi, ktorý mi to ukázal, a klaňal som sa mu. 9 On mi však povedal: Pozri, nie tak! Som spoluslužobníkom tvojím, tvojich bratov, prorokov a tých, ktorí zachovávajú slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj! 10 Potom mi povedal: Nezapečaťuj prorocké slová tejto knihy, lebo (posledný) čas je blízko! 11 Kto pácha neprávosť, nech ju pácha ďalej! Kto je špinavý, nech sa špiní ďalej! Ale kto koná spravodlivosť, nech ju koná ďalej! A kto je svätý, nech sa posväcuje ďalej! 12 Ajhľa, prídem skoro a moja odplata je so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov! 13 Ja som Alfa i Omega, Prvý i Posledný, Počiatok i Koniec. 14 Blahoslavení, ktorí si perú oblek, aby mali právo na strom života a vošli bránami do mesta! 15 Von zostanú psi, traviči, smilníci, vrahovia, modloslužobníci, všetci milovníci a páchatelia lži.


Čas je blízko. Aj dnes bežal bežec okolo môjho domu. Má svoju trasu a cieľ. Pripomína mi to slova knihy Zjavenia Jána, ktorá hovorí o cieli, aj o tom, aká bude cesta skôr, než sa naplnia ľudské dejiny. Sú to slová znejúce z neba ako telegram, ktoré nás pripravujú na Druhý Príchod Pána Ježiša. Aké sú to slová? „Ajhľa, prídem skoro!“ Náš Záchranca nebude meškať, tak to ohlasuje Boh, ktorý zosielal na zem prorokov. Asi by som mal/a urobiť zopár zmien vo svojom živote… Rodina je pre mňa darom, ale mnohokrát bola pre mňa dôležitejšia, než hľadanie Božej vôle, toho čo chcel v mojej rodine konať On. Podobne je to aj s politikmi. Tak sme sa nádejali a koľkokrát sklamali…!

Modlitba: Bože, odpusť skrze Pána Ježiša Krista! Veď aj oni sú len spolu-služobníkmi, ktorí ak nemajú Teba, nemajú nič. Už nechcem svoju dôveru na lepší zajtrajšok vkladať do ľudí, ale len na Teba sa spoliehať. Prosím Ťa, pomôž mi skláňať sa pred Tebou – svojím Pánom! Čas je blízko! Chcem verne konať spravodlivosť! Chráň ma, aby som sa od nej neodchýlil ani napravo ani naľavo. Ty si Svätý, prosím Ťa, aj naďalej si ma posväcuj a očisťuj! Tebe chcem patriť, priľnúť k Tebe so všetkým, čo si mi z lásky dal, lebo Tvoje je všetko. Ty si Alfa i Omega, Prvý i Posledný, Počiatok i Koniec. Amen.
Pieseň: ES 686
Autor: Lenka Sedláčková


Hospodin povedal Abrámovi: „Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem!“ 1.Mojžišova 12,1

Aby ste napodobňovali tých, čo sú pre vieru a trpezlivosť dedičmi prisľúbení.Hebrejom 6,12


Hebrejom 13,17-21 •  Modlíme sa za: Trebišov (ŠZS)