Zamyslenie na deň 16.9.2022

2. Kronická 18,1-27

1 Jóšáfát mal mnoho bohatstva a slávy. Vstúpil i do rodinného pomeru s Achábom. 2 Po niekoľkých rokoch zišiel k Achábovi do Samárie. Acháb pobil mnoho oviec a hovädzieho dobytka pre neho a pre ľud, ktorý bol s ním, a nahovoril ho na výpravu proti Ramót-Gileádu. 3 Izraelský kráľ Acháb povedal judskému kráľovi Jóšáfátovi: Pôjdeš so mnou do Rámot-Gileádu? Povedal mu: Som ako ty a môj ľud je ako tvoj ľud; budem s tebou v boji. 4 Jóšáfát však povedal izraelskému kráľovi: Opýtaj sa ešte dnes na slovo Hospodinovo! 5 Vtedy izraelský kráľ zhromaždil prorokov, štyristo mužov, a povedal im: Máme ísť do boja proti Rámót-Gileádu, alebo sa mám toho vzdať? Povedali: Tiahni a Boh ho vydá do rúk kráľa. 6 Jóšáfát však povedal: Nie je tu ešte nejaký Hospodinov prorok, ktorého by sme sa spýtali? 7 Izraelský kráľ povedal: Je ešte jeden, ktorého by sme sa mohli opýtať na Hospodina. Ja ho však nenávidím, lebo mi neprorokuje dobré, ale vždy len zlé. Je to Mícha, syn Jimlov. Jóšáfát povedal: Nech kráľ nevraví tak! 8 Nato izraelský kráľ zavolal jedného komorníka a prikázal: Priveď ihneď Míchu, syna Jimlovho! 9 Kým izraelský kráľ a judský kráľ Jóšáfát sedeli každý na svojom tróne, zaodiati kráľovským rúchom – sedeli na priestranstve pri vchode do Samárskej brány – všetci proroci pred nimi prorokovali. 10 Cidkija, syn Kenaánov, si urobil železné rohy a volal: Tak vraví Hospodin: Týmito budeš postrkovať Sýrčanov až do ich zániku. 11 Podobne prorokovali aj ostatní proroci: Tiahni proti Rámot-Gileádu a budeš mať úspech, lebo Hospodin ho vydá kráľovi do rúk. 12 Posol, ktorý šiel zavolať Míchu, mu povedal: Hľa, prorocké predpovede sú jednoznačne priaznivé kráľovi. Nech i tvoje slovo je ako slovo jedného z nich. Predpovedaj zdar! 13 Mícha však povedal: Akože žije Hospodin, budem vravieť len to, čo mi povie môj Boh. 14 Keď prišiel ku kráľovi, kráľ sa ho opýtal: Mícha, máme ísť do boja proti Rámót-Gileádu, alebo sa toho vzdať? Povedal mu: Tiahnite, budete mať úspech; dostanú sa vám do rúk. 15 Ale kráľ mu povedal: Koľkokrát ťa mám zaprisahať, aby si mi v mene Hospodinovom vravel iba pravdu? 16 Povedal: Videl som všetok Izrael rozptýlený po vrchoch ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Tu riekol Hospodin: Títo nemajú pána; nech sa každý vráti v pokoji domov! 17 Izraelský kráľ povedal Jóšáfátovi: Nepovedal som ti, že mi nebude prorokovať dobré, ale zlé? 18 Ďalej povedal: Preto čujte slovo Hospodinovo: Videl som Hospodina sedieť na tróne a celý nebeský voj stáť Mu po pravici a ľavici. 19 Tu riekol Hospodin: Kto omámi izraelského kráľa Achába, aby vytiahol a padol pri Rámot-Gileáde? A keď hovoril jeden tak, druhý onak, 20 predstúpil akýsi duch, zastal pred Hospodinom a povedal: Ja ho povediem! Hospodin sa opýtal: Čím? 21 Povedal: Vyjdem a stanem sa lživým duchom v ústach všetkých jeho prorokov. Nato riekol: Podveď ho a premôž! Vyjdi a urob tak! 22 Nuž teda Hospodin vložil do úst týchto tvojich prorokov lživého ducha, lebo Hospodin vyriekol proti tebe zlé. 23 Tu pristúpil Cidkija, syn Kenaánov, udrel Míchu po líci a povedal: Ktorou cestou odišiel odo mňa Duch Hospodinov, aby hovoril s tebou? 24 Mícha odvetil: To uvidíš v ten deň, keď budeš chodiť z izby do izby, aby si sa skryl. 25 Izraelský kráľ povedal: Chyťte Míchu a odveďte ho späť k Ámónovi, veliteľovi mesta, a k Jóášovi, kráľovmu synovi. 26 A povedzte: Tak vraví kráľ: Uvrhnite tohto do väzenia a chovajte ho núdznymi dávkami jedla a vody, kým neprídem v pokoji. 27 Ale Mícha povedal: Ak sa ty naozaj v pokoji vrátiš, nehovoril skrze mňa Hospodin. A dodal: Čujte to všetky národy!


Nič nové pod slnkom! Ani v politike. Akoby sme čítali správy z dnešných dní. Aj dnešní mocní často spravujú veci verejné bez bázne pred Bohom, vytvárajú si vzťahy a všelijaké dohody založené na neúprimnosti a klamstve. Mnohokrát aj dnešní mocní radi zaťahujú do politiky Cirkev a majú radi tých, ktorí im pochlebujú a hovoria príjemné reči. A ak sa medzi nimi vyskytne človek, ktorý miluje pravdu a žije v bázni pred Bohom, rýchlo sa dostane do nepríjemností. Preto veriaci človek a Cirkev musia dávať pozor nielen vo voľbách, ale majú využívať aj všetky možnosti, ktoré im ich postavenie poskytuje, na to, aby dávali pozor aj na správanie mocných a odhaľovali neprávosti – skutky diablove aj v politike. A nielen odhaľovali, ale aby aj napomínali…! Aj mocných, ak títo zneužívajú svoje postavenie, ak myslia len na svoj prospech a zabúdajú, že majú slúžiť ľuďom a spravovať veci verejné v pravde, spravodlivosti a láske. Cirkev a zbožní ľudia majú v dnešnej spoločnosti dohliadať aj – a najmä! – na to, aby politici nezneužívali Cirkev a zbožných ľudí vo svoj prospech a pre svoje záujmy, ktoré sú mimo pravdy, spravodlivosti a lásky. A nadovšetko, sa zbožní ľudia majú modliť za vrchnosť a vysoko postavených, aby sa poddávali vedeniu Ducha Svätého pri všetkých vážnych rozhodnutiach.

Modlitba: Bože náš, Otče nebeský, ďakujeme Ti za to, že si s nami aj vo veciach verejných! Že posilňuješ a napomínaš aj mocných pri ich rozhodovaní a vedieš ich k spravodlivosti a pravde. Prosíme Ťa, aj naďalej zostávaj s našou krajinou a buď prítomný aj v Cirkvi, aby bola mocným nápomocná v presadzovaní spravodlivosti a pravdy! Amen.
Pieseň: ES 564
Autor: Jozef Grexa st.


Môj ľud bude bývať v pokojných príbytkoch, v bezpečných obydliach. Izaiáš 32,18

A tak teda, už nie ste cudzinci a prisťahovalci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. Efezanom 2,19-20


Jakubov 2,5-13 •  Modlíme sa za: Ratkovské Bystré (GeS)