Zamyslenie na deň 15.9.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. Kronická 12,1-16

1 Keď si však Rechabeám upevnil kráľovstvo a zmocnel, opustil zákon Hospodinov, a celý Izrael s ním. 2 V piatom roku kráľa Rechabeáma vytiahol Šíšak, egyptský kráľ, proti Jeruzalemu – lebo sa spreneveril Hospodinovi – 3 s tisícdvesto vozmi, šesťdesiattisíc jazdcami a s nespočetným ľudom, ktorý s ním prišiel z Egypta: s Líbyjcami, Sukkijcami a Kúšijcami. 4 Zaujal opevnené mestá, ktoré sú v Judsku, a prenikol až k Jeruzalemu. 5 Vtedy prišiel prorok Šemaja k Rechabeámovi a k judským hodnostárom, ktorí sa uchýlili pred Šíšakom do Jeruzalema, a povedal im: Takto vraví Hospodin: Vy ste opustili mňa, preto i ja vás prepustím do ruky Šíšakovej. 6 Nato sa izraelskí hodnostári i kráľ pokorili a povedali: Spravodlivý je Hospodin! 7 Keď Hospodin videl, že sa pokorili, oslovil Šemaju: Pokorili sa, nevyhubím ich, ale im poskytnem trochu záchrany, tak že sa môj hnev nevyleje prostredníctvom Šíšaka na Jeruzalem. 8 Budú mu však poddaní, aby poznali, čo je to slúžiť mne a slúžiť pozemským kráľom. 9 Tak vytiahol Šíšak, egyptský kráľ, proti Jeruzalemu a pobral poklady domu Hospodinovho aj poklady kráľovského paláca; pobral všetko. Vzal i zlaté štíty, ktoré urobil Šalamún. 10 Namiesto nich kráľ Rechábeám urobil bronzové štíty a zveril ich do úschovy veliteľom drabantov, ktorí strážili vchod do kráľovského paláca. 11 Zakaždým, keď kráľ vchádzal do domu Hospodinovho, prichádzali drabanti, odniesli štíty a priniesli späť na strážnicu drabantov. 12 Keď sa však pokoril, odvrátil sa od neho hnev Hospodinov a nepriviedol ho celkom na skazu. Aj v Judsku bolo niečo dobré. 13 Tak sa upevnil kráľ Rechabeám a kraľoval ďalej. Rechabeám mal totiž štyridsaťjeden rokov, keď sa stal kráľom, a sedemnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme, meste, ktoré si vyvolil Hospodin spomedzi všetkých kmeňov Izraela, aby tam uložil svoje meno. Jeho matka sa volala Naama, bola Ammónka. 14 Páchal však zlo, lebo nebol pevne odhodlaný hľadať Hospodina. 15 Skoršie i neskoršie Rechabeámove činy sú zaznačené ako rodové zápisy v Dejinách proroka Šemaju a vidca Iddu. Medzi Rechabeámom a Járobeámom boli neustále vojny. 16 Keď Rechabeám usnul so svojimi otcami, bol pochovaný v meste Dávidovom. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Abija.


Ježiša neopustím. Je zjavné, že Hospodin si všíma, či sme Mu verní, či Ho neopúšťame, či sa Mu nespreneverujeme (v. 2) a či sme pevne odhodlaní hľadať Ho (v. 14). Ak nie, má to neblahé následky. A niekedy nielen pre nás samotných, ale aj pre naše okolie… Pre neveru Rechabeáma celý národ trpel pod cudzou nadvládou. No Pán kráľa ani tak neopustil. Hospodin si všíma, aj keď sa pred Ním koríme (v. 6), keď Ho pevne, odhodlane hľadáme, keď dôverujeme Jeho slovu a keď Ho milujeme. Nezabúdajme na to! Naša dôvera, poslušnosť, láska k Pánovi nikdy nie je márna… – – Keď Rechabeám videl valiacu sa pohromu v podobe egyptského vojska a keď počul Božie slovo od proroka, pokoril sa. Aj keď naša kapitola z Písma v závere hovorí, že (v. 14) Rechabeám páchal zlo“, v niečom nám môže byť dobrým príkladom. V ťažkej životnej situácii hľadal Pána Boha, počúval Jeho slovo, vracal sa k Nemu… – – Bratia a sestry, príde choroba, zármutok, starosť, trápenie? Neľutuj sa, nezloreč, nereptaj! Pokor sa pred Pánom! Potvrdzuj Mu svoju lásku a poslušnosť! Vyznávaj Mu svoje hriechy a neopúšťaj Ho! On je hoden našej dôvery. Lebo u nikoho iného nenájdeš odpustenie, zmierenie, požehnanie a večný život… Pána Ježiša za žiadnych okolností neopusť!

Modlitba: Bože, ďakujeme Ti aj za chorobu, ak je dobrá na našu duchovnú záchranu! Odpusť, že Ťa počas nej niekedy nehľadáme. Veď nás Duchom Svätým, aby sme sa v ťažkostiach modlili! Amen.
Pieseň: ES 451
Autor: Boris Mišina


Kto bezohľadne rozpráva, akoby bodal mečom, lež jazyk múdrych prináša uzdravenie. Príslovia 12,18

Usilujme sa preto o to, čo slúži pokoju a vzájomnému budovaniu. Rímskym 14,19


2.Korintským 8,10-17 • Modlíme sa za: Ratková (GeS)