Zamyslenie na deň 16.4.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. slávnosť veľkonočná. Pascha
Kristus hovorí: Bol som mŕtvy, a hľa, som živý naveky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Zjavenie 1,18


Lukáš 24,1-12

1 V prvý deň po sobote zavčasu ráno šli k hrobu a niesli vonné veci, ktoré pripravili; boli s nimi aj niektoré iné. 2 Ale kameň našli odvalený od hrobu, 3 a keď vošli, nenašli telo Pána Ježiša. 4 Keď boli nad tým v rozpakoch, ajhľa, dvaja mužovia v žiariacom rúchu zastali si vedľa nich, 5 a keď sa preľakli a sklopili zraky k zemi, povedali im (tí mužovia): Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi? 6 Niet Ho tu, ale vstal. Rozpomeňte sa, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galilei, 7 že Syna človeka musia vydať hriešnym ľuďom do rúk a ukrižovať a že v tretí deň musí vstať z mŕtvych. 8 I rozpomenuli sa na Jeho slová. 9 A vrátiac sa od hrobu, zvestovali toto všetko jedenástim a všetkým ostatným. 10 Boli to Mária Magdaléna, Johana a Mária Jakubova i ostatné s nimi a rozprávali to apoštolom. 11 Ale ich slová zdali sa im byť bájkou a neverili im. 12 Len Peter vstal a bežal k hrobu; keď sa nahol a videl tam ležať len plachty, odišiel a divil sa tomu, čo sa stalo.


„Niet Ho tu, ale vstal. Rozpomeňte sa, ako vám hovoril…“. Je ťažké uveriť správe, ktorá naruby prevracia všetko, čoho je plné srdce i myseľ, a to aj vtedy, keď ide o radostnú správu. Slová žien preto učeníkom pripadali ako výmysel, jednoducho im neverili. Pred ich zrakom stále „trčala“ smrť, skutočná a hrozná, ktorá zasiahla a veľmi bolestne zranila ich srdcia. – Mať pochybnosti, to ešte nie je nevera. Aj Peter ich mal. Iste mu zostali aj vtedy, keď sám nazrel do prázdneho Ježišovho hrobu. Prázdny hrob nebol a nie je dôkazom toho, že Ježiš žije. Div Ježišovho vzkriesenia bol taký slávny a nečakaný, že uviedol do zmätku Jeho priateľov aj nepriateľov. Tento zmätok trvá u mnohých dodnes. Je to preto, lebo neporozumeli slovu večného Boha. On Svoju moc dokazuje stále. Ide o to, aby človek nezabúdal na Jeho slovo, aby Ho prijal, aby Mu skutočne uveril a veril v Neho. Aj skutočnosť vzkriesenia Pána Ježiša Krista možno prijať len vierou. Martin Luther v tejto súvislosti napísal: „Nikto nech si nenamýšľa, že môže pochopiť Krista inakšie, ako skrze Slovo.“ To Slovo nám aj dnes hovorí o dive nad všetky divy, o tajomstve nad všetky tajomstvá, o víťazstve nad všetky víťazstvá, o zjavení Božej moci a slávy. Jeho obsahom je radostná zvesť: Kristus vstal z mŕtvych! Haleluja! Amen.
Autor: Miloš Klátik
Pieseň: ES 139


Čas nášho života je sedemdesiat, pri dobrej sile osemdesiat rokov; ich pýchou je námaha, strasť; on rýchlo prejde, a my odletíme. Žalm 90,10

Až porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a smrteľné nesmrteľnosť, vtedy sa splní slovo, ktoré je napísané: Pohltená je smrť vo víťazstve. Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, ó smrť, osteň tvoj? 1.Korintským 15,54-55


Marek 16,1-8 :: 1.Korintským 15,1-11 :: Matúš 28,1-10 :: MODLÍME SA ZA: ROMA – Rómska organizácia misijných aktivít