Zamyslenie na deň 15.11.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zjavenie Jána 22,1-5

1 Ukázal mi rieku vody života, čistú ako krištáľ, ktorá vyteká z trónu Božieho a Baránkovho. 2 Uprostred námestia a na oboch stranách rieky strom života, ktorý rodí dvanásť razy ovocie, každý mesiac vydáva svoje ovocie a lístie stromu na uzdravenie národov. 3 Nič zlorečené viac nebude. Trón Boží a Baránkov bude v ňom a Jeho služobníci Mu budú slúžiť, 4 budú Mu hľadieť na tvár a Jeho meno bude na ich čelách. 5 Noc už nebude, nebudú potrebovať svetlo sviece, ani svetlo slnka, lebo Pán Boh ich bude osvecovať a kraľovať budú na veky vekov.


Pokoj blaženej večnosti – túžba, či realita? Popis raja, ktorý nachádzame v dnešnom slove, odhaľuje, zdá sa, až neopísateľný pokoj a blaženosť vo večnosti. Zdrojom tohto pokoja a harmónie je Božia prítomnosť. Pripomína nám to raj, ktorý je opísaný pri stvorení sveta. Ale tento raj je excelentný, pretože je tu dokonalá sloboda od všetkého, čo je zlé. Oproti tomu prvému pozemskému raju tu nie je prítomnosť diabla, žiadna kliatba; nič, čo by bránilo pravému uctievaniu a službe Bohu. Boží ľud sa tu teší zo svojho Boha hľadiac na Jeho tvár. Teší sa v čistote, sile, slobode, múdrosti, pohode a sláve. Prítomnosť Boha v nebi je blaženosť: šťastie, zdravie, svetlo svätých. – – Drahí priatelia, ak v tomto svete máme aj súženie, nenechajme sa zmiasť a oklamať! Buďme pevní a verní vo viere! Veď náš Kráľ, Ježiš Kristus, porazil svet (J 16,33). Večnosť v Ňom a s Ním stojí za akékoľvek strádanie pominuteľných vecí tohto sveta. Už dnes si pozvaný zakúsiť večnosť v Ježišovi Kristovi, lebo večnosť sa začína už tu, na zemi, keď je Ježiš Kráľom tvojho života. Je to nový začiatok, ktorý vyústi do dokonalého pokoja blaženej nebeskej večnosti. Pokoj blaženej večnosti nie je len túžba, ale pre tých, ktorí milujú Pána, aj zasľúbená budúcnosť.
Autor: Anna Belanji
Pieseň: ES 695


Hospodin je silou Svojmu ľudu. Žalm 28,8

Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi! 1.Korintským 15,57


1.Jána 2,18-26(27-29) :: Modlíme sa za: Nové Zámky (Dn)