Zamyslenie na deň 14.2.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 9,51-56

51 Keď sa približovali dni Jeho povýšenia, obrátil sa tvárou k Jeruzalemu, že pôjde tam. 52 A poslal pred sebou poslov. Tí sa vydali na cestu a prišli do samaritánskej dediny, aby Mu pripravili (prístrešie). 53 Ale (tam) Ho neprijali, lebo tvárou bol obrátený k Jeruzalemu, aby šiel tam. 54 Keď to videli učeníci Jakub a Ján, opýtali sa: Chceš, aby sme povedali: Nech zostúpi oheň z neba a zničí ich ako urobil Eliáš? 55 Ale On sa obrátil a pokarhal ich: Neviete, čieho ste ducha; 56 lebo Syn človeka neprišiel zatratiť ľudské duše, ale zachrániť. A odišli do inej dediny.


Zachraňuje. Cesta do Jeruzalema viedla cez samaritánsku dedinu. Ježiš najskôr poslal pred Sebou poslov, ktorí však zistili, že v nej Krista nechcú prijať. Nie preto, že by nemali miesto, alebo že by im bránili nejaké iné objektívne príčiny, ale kvôli svojim náboženským predsudkom. Kristus opäť prežíva odmietnutie. Ľudia Ho nechceli prijať už v čase, keď sa mal narodiť a táto situácia sa opäť opakuje – tentokrát u Samaritánov. Učeníci boli z tohto zmýšľania veľmi nahnevaní a dedinu chceli zničiť. Spasiteľ ich však napomenul a na odmietnutie odpovedal evanjeliom: „Lebo Syn človeka neprišiel zatratiť ľudské duše, ale zachrániť.“ Aká hĺbka sa skrýva v týchto slovách! Kristus, ktorý má plnosť všetkej moci, sa skláňa k hriešnikom, ktorých duchovný zrak je poznačený predsudkami a hriechom… a neodsudzuje ich. Ponúka spásu. Na kríži zomiera aj za nich a ponúka zmierenie. Vidíme to aj na stretnutí so ženou, Samaritánkou, pri studni. Neodsudzuje ju a dokonca jej dáva Svoju živú vodu. Jeho láska je veľká. – – Aké sú naše náboženské predsudky dnes? Prečo nepúšťame Krista do každej oblasti a situácie života? Ježiš prichádza nie preto, aby nás zatratil, ale aby nás zachránil a odpustil hriech, ktorý nás sužuje. Nebojme sa k Nemu pozdvihnúť svoj zrak a otvorme Mu dvere, na ktoré neustále klope!
Autor: Daniela Fojtíková
Pieseň: ES 247


 Ty si jediný, Hospodine, Ty si stvoril nebesá; nebesá nebies a ich všetky voje, zem i všetko, čo je na nej, moria i všetko, čo je v nich. Nehemiáš 9,6

Z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky! Rímskym 11,36


5.Mojžišova 7,6-12 :: MODLÍME SA ZA: Devičany (Dn)