Zamyslenie na deň 13.9.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

JEREMIÁŠ 16,1-13

1  Potom mi takto zaznelo slovo Hospodinovo:   2  Nežeň sa a nemaj synov ani dcéry na tomto mieste.   3  Lebo takto vraví Hospodin o synoch a dcérach, ktoré sa narodia na tomto mieste, a o matkách, ktoré ich zrodia, aj o otcoch, ktorí ich splodia v tejto krajine:   4  Pomrú na smrteľné choroby; nebudú ich oplakávať, ani pochovávať; hnojom budú na povrchu rolí; skončia mečom a hladom, ich mŕtvoly budú pokrmom nebeským vtákom a poľnej zveri.   5  Lebo takto vraví Hospodin: Nevstupuj do domu smútku a nechoď oplakávať a neprejav im sústrasť, lebo som tomuto ľudu odňal svoj pokoj – znie výrok Hospodinov – milosť i milosrdenstvo.   6  Pomrú veľkí i malí v tejto krajine; nebudú ich pochovávať ani oplakávať, nikto sa do krvi nedoreže, ani lysinu si nevyholí pre nich.   7  Nebudú lámať zvyčajný chlieb smútku, aby poskytli útechu nad mŕtvym, a nepodajú nikomu kalich útechy nad otcom alebo matkou.   8  Nevstupuj ani do domu hodovania, aby si s nimi sedel, jedol a pil.   9  Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Ajhľa, ja odstránim z tohto miesta pred vašimi očami a za vašich dní hlas jasotu a hlas radosti, hlas ženícha i hlas nevesty.   10  Keď oznámiš tomuto ľudu všetky tieto slová, a opýtajú sa ťa: Prečo vyriekol Hospodin všetku túto veľkú pohromu proti nám, čo je naša vina a čo je náš hriech, ktorý sme spáchali proti Hospodinovi, nášmu Bohu?   11  vtedy im povedz: Pretože vaši otcovia opustili mňa – znie výrok Hospodinov – a išli za inými bohmi, slúžili a klaňali sa im; mňa však opustili a nezachovávali moje učenie.   12  Vy ste si horšie počínali ako vaši otcovia, lebo každý z vás chodí podľa svojho zatvrdnutého zlého srdca bez toho, že by ste mňa poslúchali.   13  Preto vás vyhodím z tejto krajiny do krajiny, ktorú ste nepoznali ani vy, ani vaši otcovia, a tam budete dňom i nocou slúžiť iným bohom, lebo vám nepreukážem milosť.


Cez súženie k vykúpeniu. Niekedy je služobník Boží vtiahnutý do symbolických Božích úkonov. Pôsobia ako výchovná lekcia pre ľud, ktorý nevníma svoju dobu. Jeremiáš sa nemal oženiť a mať deti, čo malo ilustrovať prichádzajúce súženie, keď v každej rodine bude prítomná smrť, ktorú spôsobí sám Hospodin. To ďalšie obmedzenie malo poukazovať na to, že v prichádzajúcom čase sám Boh odníme Svojmu ľudu Svoju lásku, milosť a požehnanie. Po tretie: Prorok sa nesmel zúčastňovať sviatočných príležitostí, čo malo poukazovať na to, že Hospodin prekazí všetky radostné príležitosti a akékoľvek veselie v judskej krajine. Neposlušný národ bude odvlečený do vyhnanstva, kde si „užijú do sýtosti“ službu iným bohom. Akokoľvek sa zdá byť trest konečný až vyhladzujúci, z dejín izraelského národa predsa len vieme, že trest nebol trvalý. Zostatok bol navrátený do svojej domoviny, aby bol uskutočnený Boží plán záchrany pre celý svet. Dnes kresťanský svet i cirkev je v mnohom podobná dávnej „dcére Sionskej“. V kresťanských krajinách sa darí modloslužbe a aj v cirkvi aj samotní kňazi páchajú také hriechy, o ktorých voľakedy nebolo ani počuť. Cirkev je právom na pranieri pre mnohé svoje pokrytecké nároky po morálnej očiste spoločnosti, pričom uprostred nej sa dejú skutky hodné verejného odsúdenia. Je čas k náprave.
Autor: Marián Bodolló
Pieseň: ES 536


Mnohí o mne hovoria: Pre neho niet pomoci u Boha! Ale Ty, Hospodine, si mojím štítom, si mojou slávou, Ty mi dvíhaš hlavu. Žalm 3,3-4

Tu prišiel k Ježišovi malomocný, ktorý Ho na kolenách prosil: Keby si chcel, mohol by si ma očistiť. I zľutoval sa nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: Chcem, buď čistý! Marek 1,40-41


IZAIÁŠ 38,9-20 ::  MODLÍME SA ZA: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM (PO)