Zamyslenie na deň 12.9.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 14,13-21

13 Keď to Ježiš počul, utiahol sa loďou na pusté miesto do samoty. Ako sa zástupy dopočuli o tom, nasledovali Ho z miest pešo. 14 Keď vystúpil (z lode) a uzrel veľký zástup, zľutoval sa nad ním a uzdravoval ich nemocných. 15 Podvečer prišli k Nemu učeníci a povedali: Kraj je pustý a čas už pokročil; rozpusť teda zástupy, nech si idú do dedín nakúpiť pokrm. 16 Ježiš im však odpovedal: Netreba im odchádzať, vy im dajte jesť. 17 A oni Mu povedali: Máme tu len päť chlebov a dve ryby. 18 Odpovedal: Prineste mi ich sem! 19 Potom kázal zástupom sadnúť si do trávy, vzal tých päť chlebov a obe ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal a dával učeníkom chleby a učeníci zástupom. 20 I jedli všetci, nasýtili sa a ešte aj zvyškov nazbierali dvanásť plných košov. 21 Tých však, čo jedli, bolo asi päťtisíc mužov okrem žien a detí.


Božia moc v akcii. Smútok nad smrťou proroka viedla Ježiša do samoty. Utiahnuť sa do ticha, ľudsky sa uzavrieť, prehodnotiť veci. Pre niekoho by to mohlo znamenať aj opustenie začatej Božej cesty, ktorá sa i pre Ježiša mala skončiť utrpením. Potrebuje pokoj. Odpočinutie v Otcovej blízkosti Mu očividne skrížia zástupy, ktoré Ho nasledujú. Občas sa stretnú v jednom čase dve naliehavé veci: urgentná potreba načerpať silu a naliehavá potreba človeka vedľa mňa. Je možný kompromis? Utiecť ešte ďalej do samoty? Kde vziať silu urobiť správnu vec? Ježišova sila je v Otcovi. Nebola to mesiášska „povinnosť“, venovať sa chorým? Je to láska, ktorá ho napĺňala ľútosťou nad zástupmi bez pastiera, bez smerovania, bez poznania dobrého Otca v nebi. Zažil som to. Čas, keď by som rád zavrel dvere, srdce pred človekom, lebo som unavený. Chcem, aby chvíľu slúžili mne, ale Boh náhle zošle nával lásky a súcitu, ktorý nie je zo mňa. A moja potreba je naplnená tým, že plním túžby iných. Takto to robí Boh. Je to zvláštna logika, „logika Kráľovstva Božieho“, ktorá vedie učeníkov k tomu, aby dali zástupom aj to málo, čo mali a zároveň, aby videli zázrak Božej moci rozmnoženia jedla. Boh je v prvom rade Bohom zázrakov!
Modlitba: Pane, Ty si taký úžasný! Tvoja láska Ťa vedie ku pomoci, aj keď sám potrebuješ povzbudiť a odpočinúť si. Daj nám Tvojho Ducha, nech nás vedie rovnako. Amen.
Pieseň: ES 246
Autor: Tibor Jančík


Eliáš sa modlil: Vyslyš ma, Hospodine, vyslyš, nech sa tento ľud dozvie, že Ty si Hospodin, Boh, a že si obrátil ich srdcia naspäť. 1.Kráľov 18,37

Pavol píše: A za to sa modlím, aby sa vaša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti, aby ste tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné. Filipským 1,9-10


Jakub 5,13-16 :: Modlíme sa za: Trebišov (Šz)