Zamyslenie na deň 12.7.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Jakub 5,7-12

7 Tak buďte, bratia, trpezliví až do príchodu Pánovho. Ajhľa, roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme, trpezlivo ju vyčkáva, až sa jej dostane jesenného a jarného dažďa. 8 Aj vy buďte trpezliví, vzmužte si srdcia, lebo sa priblížil Pánov príchod! 9 Nežalujte, bratia, na seba navzájom, aby ste neboli súdení. Ajhľa, sudca stojí predo dvermi! 10 Za vzor, ako znášať súženie a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorievali v mene Pánovom. 11 Ajhľa, blahoslavíme vytrvalých. O Jóbovej vytrvalosti ste počuli, a videli ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán, lebo ľútostivý je Pán a milosrdný. 12 A predovšetkým, bratia moji, neprisahajte: ani na nebo, ani na zem, ani akoukoľvek inou prísahou. Ale vaše áno nech je áno, a nie (nech je) nie, aby ste neprepadli súdu.


O trpezlivosti. V dnešnom odseku Písma Svätého máme napomenutie trpezlivo znášať ťažkosti, problémy a vykonávať si svoje úlohy s trpezlivosťou. Roľník zaseje semeno a trpezlivo čaká úrodu. Evanjelista zvestuje Evanjelium a trpezlivo čaká, kým Pán dá nový život kajúcemu hriešnikovi. Keď prídu nedorozumenia, bolestné narušenie vzťahov, máme si vziať príklad od prorokov a nevzdychať proti bratom, ale trpezlivo znášať všetko trápenie a s modlitbou hľadať nápravu. Vezmime si príklad aj z našich bratov farárov a spoluveriacich, ktorí trpezlivo znášali nápor v zlých časoch. Brat profesor Ján Beblavý bol profesorom na Teologickej fakulte v Bratislave od r. 1934. Po nástupe komunistickej totality znášal zlo od štátnej vrchnosti, ba aj od svojich na akademickej pôde! Keď ho v r. 1952 vyhodili z Fakulty, bol spočiatku seniorálnym kaplánom. Keď sa ho niekto opýtal, ako sa má, odpovedal: „Mladnem!“ Veď kapláni bývajú mladší vekom! Ani tam však nesmel byť. Do konca svojho života slúžil ako zborový farár v Jasenovej. Trpezlivo znášal všetko, posilňovali ho slová Jána Krstiteľa o Pánovi Ježišovi: „On musí rásť a ja sa zmenšovať“ (Jn 3,30).
Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že Ty rastieš! Nás môžu umenšovať, môžeme strácať čokoľvek, ale Teba budeme mať stále viac a viac. Ďakujeme, že nás tak vyučuješ trpezlivosti a opracovávaš, aby sme mohli žiť v dobrej Večnosti! Amen.
Pieseň: ES 529
Autor: Viola Fronková


Hospodin hovorí: Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. 2.Mojžišova 19,5

On nás zachránil a povolal svätým povolaním nie pre naše skutky, ale podľa Svojho predsavzatia a podľa milosti, ktorá nám bola daná pred večnými vekmi v Kristovi Ježišovi. 2.Timoteovi 1,9


Galatským 3,6-14 :: Modlíme sa za: Rimavská Píla (Ri)