Zamyslenie na deň 12.5.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Joel 3,1-5

1 Potom vylejem svojho Ducha na každé telo a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny, vaši mládenci videnia budú vídať. 2 Aj na otrokov a otrokyne vylejem v tých dňoch svojho Ducha. 3 A dám znamenia na nebi i na zemi, krv a oheň a stĺpy dymu. 4 Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv skôr, ako príde veľký a hrozný deň Hospodinov. 5 A každý, kto vzýva Jeho meno, bude zachránený, lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako zasľúbil Hospodin, a medzi vyslobodenými budú tí, ktorých Hospodin povoláva.


Vrchol Božej milosti pre ľudí tejto zeme. V predchádzajúcej kapitole dnešného textu sa opisuje z milosti Božej daná hojnosť potravy pre Boží ľud, ako odpoveď na jeho pokánie. My, povojnová generácia, si už ani nevieme predstaviť situáciu, keď nieto čo do úst dať, keď nemá ani sused, ani v obchodoch nič nie je. Vidíme to len na filmoch z Afriky alebo z genocídnych koncentračných táborov v rôznych krajinách. Hojnosť Božej milosti sa však nekončí telesnými vecami. Ako červená niť sa tiahne Bibliou zvesť o zosielaní Božieho Ducha, o Božom požehnaní, či už to bol Abrahám, Jozef, Samuel, Dávid, či neskôr apoštoli. Vtedy sa vždy s ľudstvom niečo dialo, niečo, čo viedlo nielen k záchrane fyzickej, ale aj k spáse duší. Slová dnešného textu vedú k dôvere a vďake za zasľúbenú Božiu milosť, ktorá je nekonečná, pre každého a ktorá je a bude zachraňujúca, čokoľvek sa s týmto fyzickým svetom bude diať. Jedinou podmienkou je naše pokorné a otvorené srdce, ktoré počuje toto Božie volanie.
Autor: Soňa Šimková
Pieseň: ES 228


Počujte, všetky národy, načúvaj zem, i čo ju napĺňa, a nech je Hospodin, Pán, svedkom proti vám. Micheáš 1,2

Ježiš Kristus hovorí: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Marek 16,15


1.Mojžišova 1,24-31 :: MODLÍME SA ZA: Kráľova Lehota (Lo)