Zamyslenie na deň 12.12.2023

Izaiáš 44,21-28

21 Jákob, spomeň si na tieto veci, Izrael, veď ty si môj služobník. Utvoril som ťa, si mojím služobníkom, Izrael, nezabudnem na teba. 22 Zotriem tvoje zločiny ako oblak a ako mrak tvoje hriechy. Vráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil. 23 Jasajte, nebesá, lebo Hospodin to urobil. Jasajte, hlbiny zeme, s jasotom zaznejte, vrchy, les a všetky stromy v ňom, lebo Hospodin vyslobodil Jákoba a v Izraelovi sa oslávil. 24 Takto hovorí Hospodin, tvoj vykupiteľ, ktorý ťa stvárňoval od matkinho lona: „Ja, Hospodin, tvorím všetko, ja sám rozťahujem nebesá a rozprestieram zem. Kto mi pomáha? 25 Rozbíjam predpovede falošných prorokov, z veštcov robím bláznov, znemožňujem mudrcov a prekrúcam ich poznanie. 26 Utvrdzujem slovo svojho služobníka a uskutočňujem rady svojich poslov. Hovorím Jeruzalemu: ‚Budeš obývaný‘ a judským mestám: ‚Budete vybudované;‘ ich zrúcaniny zdvihnem. 27 Hlbočine hovorím: ‚Vyschni!‘ Tvoje rieky vysuším. 28 Kýra volám môj pastier. On splní každé moje želanie. Povie Jeruzalemu: ‚Budeš vybudovaný!‘ A chrámu: ‚Budú založené tvoje základy!‘“


„Odkiaľ mi príde pomoc,“ pýta sa žalmista? „Odkiaľ nám príde pomoc,“ pýtame sa veľmi často aj my. „Čo s nami bude?“, pýtame sa, keď nevieme, čo nás čaká, keď sa trápime a nevieme, ako ďalej. Sme plní strachu a neistoty z budúcnosti. Dnešný text bol napísaný počas zajatia Izraelcov v Babylone. Keď mali množstvo dôvodov domnievať sa, že to je už ich úplný koniec, práve vtedy sa im Pán Boh prostredníctvom proroka prihovára a pripomína im tri veci, na ktoré nemajú zabudnúť, nech by bola ich situácia akokoľvek zložitá: 1. patria Bohu, sú Jeho služobníkmi; 2. On ich stvoril a nezabudne na nich; 3. napriek všetkému zlému, čo robili, Hospodin na nich nezabudne, zotrie ich zločiny. Oni sa majú k Nemu vrátiť, ostatné závisí od Neho. Aj keď zatiaľ nevidia svetlo na konci tunela, ono tam už je… Božie možnosti sú neobmedzené, veď On je Ten, ktorý všetko tvorí. Jeho plány sa môžu uskutočniť aj úplne neočakávaným a nepravdepodobným spôsobom! V tomto prípade na vyslobodenie národa zo zajatia použije pohanského perzského vladára, Kýra. Božia moc nie je obmedzená na hranice zasľúbenej zeme ani len na tých, ktorí Mu patria. On Svoju vôľu môže uplatniť aj prostredníctvom pohanov. Jemu patria všetci a všetko! Je dobré si to aj dnes pripomenúť.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že Svoju vôľu môžeš uplatniť aj prostredníctvom pohanov. Odpusť mi, že sa niekedy radšej správam podľa tej svojej. Zmeň moje zmýšľanie, nech sa Ti úplne podriadim. Amen.
Pieseň: ES 237
Autor: Peter Synak


Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé Svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril. 1.Mojžišova 2,3

A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Filipským 4,7


Zjavenie Jána 2,1-7 :: Modlíme sa za: Betliar (GeS)