Zamyslenie na deň 10.8.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 10,1-10

1 Veru, veru vám hovorím: Kto nevchádza do ovčinca dvermi, ale inokade prelieza, je zlodej a lotor. 2 Kto však dvermi vchádza, je pastier oviec. 3 Tomu vrátnik otvára, ovce počúvajú jeho hlas, a on volá po mene svoje ovce a vyvádza ich. 4 Keď vyženie všetky svoje ovce, ide pred nimi a ovce ho nasledujú, pretože poznajú jeho hlas; 5 cudzieho však nebudú nasledovať, ale utečú od neho, pretože nepoznajú hlas cudzích (ľudí). 6 Ježiš im povedal toto prirovnanie, ale oni nerozumeli, čo im hovoril. 7 I povedal im Ježiš znova: Veru, veru vám hovorím: Ja som dvere k ovciam. 8 Tí, čo prišli predo mnou, sú samí zlodeji a lotri, ale ovce ich neposlúchali. 9 Ja som dvere. Keď cezo mňa vojde niekto, bude spasený; vojde i vyjde a nájde pastvu. 10 Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil; a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere!


Kto cezo Mňa vojde, bude spasený! Pán Ježiš prišiel do tohto sveta kvôli mne i kvôli tebe, aby sme mali život. Premýšľajme dnes, bratia a sestry, nad otázkou, kým je pre mňa osobne Ježiš Kristus! On sám o Sebe hovorí: „Ja som dvere. Ja som dobrý pastier. No, ja viem a cítim, že Ty, Ježišu, si ešte omnoho viac. Ty si Pán, ktorý vládne. Si môj Učiteľ, ktorý ma vedie. Si Cesta, po ktorej kráčam. Si Pravda, ktorá ma očisťuje. Si Koreň, z ktorého rastiem. Si nebeský Chlieb, ktorý sýti moju dušu. Si Svetlo, ktoré osvecuje moju cestu. Dávaš liek, ktorý prináša úľavu. Si mojou piesňou, ktorá zaháňa smútok. Si mojím pevným útočiskom pred nepriateľom. Si mojím najlepším priateľom. Ty si mojím vzkriesením a životom. – – Povedz aj ty dnes Pánovi Ježišovi v modlitbe, kým je pre teba a aké miesto má v tvojom živote! On to vie. Každého jedného z nás pozná tak, ako pastier pozná svoje ovce. Nielen pozná, ale sa predivne o nás aj stará. Bratia a sestry, počúvajme Jeho hlas, nechajme sa Ním viesť aj v dnešný deň! Nechajme sa Ním viesť až do konca svojho života, aby sme aj my napokon mohli prejsť cez tie „dvere“, ktorými je Pán Ježiš, a byť spasení!

Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, za Tvoju veľkú lásku k nám, že si prišiel, aby sme „mali život, a to v hojnej miere“! Nech je Tebe za to chvála teraz i na veky! Amen.
Pieseň: ES 248
Autor: Zuzana Lipovská


Keď budeš prechádzať cez vody, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa. Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň ťa nespáli. Izaiáš 43,2

Čo ste takí ustrašení, vy maloverní? Matúš 8,26


Príslovia 8,12-21 •  Modlíme sa za: Partizánska Ľupča (LOS)