Zamyslenie na deň 10.4.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Kolosanom 1,24-29

24 Teraz radujem sa vo svojich utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňujem, čo chybuje zo súženia Kristovho pre Jeho telo, ktorým je Jeho cirkev. 25 Jej služobníkom som sa stal podľa Božieho riadenia, ktoré mi pre vás bolo dané, aby som doplnil slovo Božie, 26 tajomstvo od vekov a pokolení skryté, ale teraz vyjavené Jeho svätým, 27 ktorým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus vo vás, nádej slávy. 28 Jeho zvestujeme my, napomíname a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka učinili dokonalým v Kristovi. 29 A ja sa o to aj namáham a bojujem v Jeho moci, ktorá mocne pôsobí vo mne.


Kristus vo mne a ja v Ňom. Pri prvom pohľade na dnešný text by sme si mohli položiť otázku, či Kristovo poslanie na Zemi bolo skutočne naplnené, teda, či nie je potrebné k Jeho utrpeniu pridať ešte niečo naviac. Z kontextu však môžeme vidieť rozdiel medzi zmyslom utrpenia Krista a Pavla. Zatiaľ čo Ježišovo utrpenie vnímame ako obeť, v Pavlovom prípade ide skôr o utrpenie v zmysle služby. Ježišových nepriateľov však Jeho smrť na kríži nezastavila a svoju nenávisť obrátili proti tým, ktorí zvestovali evanjelium. Dodnes platí, že pripravenosť kresťanov trpieť za vieru prijímajú ľudia ako svedectvo a priznanie sa k utrpeniu Pána Ježiša. Pavol nám vlastne stručnou formou predkladá opis Božieho služobníka, ktorý má nadčasovú platnosť. Je pripravený za cirkev aj trpieť. Je pripravený zvestovať Pána všetkým ľuďom. K prvotnej zvesti pridáva ďalší krok, ktorým je napomínanie a vyučovanie, ktoré vedie k zrelosti a – Pavlovými slovami – k tomu, „aby ľudí učinili dokonalými v Kristovi“. Nech je Pavol pre nás vzorom, aby sme svojím životom, slovami aj skutkami boli príkladom pre ostatných a pomohli im nasledovať a stále viac spoznávať Pána Ježiša!
Pieseň: ES 652
Autor: Peter Synak


Nezavrhuj ma v čase staroby, keď mi ubúda síl, neopúšťaj ma! Žalm 71,9

Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. 2.Korintským 4,16


Lukáš 24,1-12 :: Modlíme sa za: Hybe (Lo)