Zamyslenie na deň 10.4.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 22,63-71

63 Mužovia, ktorí držali Ježiša, sa Mu posmievali, bili Ho, 64 zakrývali Ho a spytovali sa Ho: Uhádni, kto Ťa udrel! 65 A mnoho iných rúhavých slov hovorili proti Nemu. 66 Keď sa rozodnilo, zišli sa starší ľudu, veľkňazi a zákonníci, zaviedli Ho do svojej rady 67 a hovorili: Ak si Ty Kristus, povedz nám. Odpovedal im: Keď vám poviem, neuveríte. 68 A keď sa aj spýtam, neodpoviete mi ani ma neprepustíte. 69 Ale od tejto chvíle Syn človeka bude sedieť na pravici moci Božej. 70 Tu povedali všetci: Si teda Syn Boží? Riekol im: Vy hovoríte, že som. 71 I povedali: Načo potrebujeme ešte svedectvá? Veď sme (to) sami počuli z Jeho úst!


Rozhodnutí – bez SLOVA! Ako študent evanjelickej teológie som bol fascinovaný krásou Lutherových myšlienok. Dobré Božie slovo pôsobí na človeka. Dobré Božie slovo je základom milosti a spásy. Dobré Božie slovo mení človeka. Moja viera sa zakladá na Božom slove, ktoré na mňa pôsobí. Skôr, ako sa k niečomu rozhodnem, skôr ako niečo precítim, mám sa oprieť o Božie slovo, mám hľadať východiská v Biblii. V dnešnom evanjeliu je však uvedená zdrvujúca myšlienka: „Keď vám poviem, neuveríte.“ Takto odpovedal Pán Ježiš Kristus veľkňazom, zákonníkom a starším ľudu, keď Ho súdili. Otvorene vyhlásil, že Jeho Slovo nemá na nich dosah, lebo sú už v srdci dávno rozhodnutí, že Ho zabijú. Slová dnešného textu vnímam ako dôvod na potvrdenie Lutherových myšlienok. Ak sa rozhodujem bez Boha, ak učiním svoje rozhodnutia srdca skôr, ako o to poprosím v modlitbe, som voči Božiemu slovu „imúnny“. Nemá na mňa dosah, ak som už urobil rozhodnutie. Som rozhodnutý bez SLOVA! Máme si uvedomiť, kam speje viera bez SLOVA! Ako to vyzerá a môže vyzerať v cirkvi, ak sa bude pestovať viera z tradície bez SLOVA, konanie toho, čo sa patrí, bez SLOVA, viera v moc cirkvi a predstavených bez SLOVA, viera v rozhodnutia bez SLOVA. Nech nám je jasné, že bez osobného vzťahu a zodpovedného prístupu k Slovu Pána Ježiša je naša viera silne ohrozená.
Autor: Ivan Boženík
Pieseň: ES 279


Pohltená bude smrť naveky. Izaiáš 25,8

Vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi! 1.Korintským 15,57


Matúš 26,6-13 :: MODLÍME SA ZA: Hronsek (Zv)