Zamyslenie na deň 10.10.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 21,28-32

28 Ale čo sa vám zdá o tomto: Jeden človek mal dvoch synov. Pristúpil k prvému a povedal mu: Syn môj, choď dnes pracovať na vinicu! 29 On odpovedal: Dobre, pane! Ale nešiel. 30 Potom prišiel k druhému a povedal mu to isté. A ten odpovedal: Nechce sa mi! Ale potom oľutoval a išiel. 31 Ktorý z tých dvoch splnil vôľu otcovu? Odpovedali Mu: Ten druhý. Povedal im Ježiš: Veru vám hovorím, že colníci a neviestky predchádzajú vás do kráľovstva Božieho. 32 Lebo Ján prišiel so spravodlivosťou, a neverili ste mu, ale colníci a neviestky mu uverili. Vy však, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali, aby ste mu uverili.


Dvojaká viera. Pán Ježiš hovorí veľkňazom a starším ľudu príbeh o dvoch synoch a ich otcovi. Realita z ich vlastného života. Jána, ktorého odmietali, ako starší synovia a neviestky a colníci, ako mladší synovia. Viera sa pre mnohých stane iba náboženstvom. Formálnym náboženstvom zapísaným do cirkevnej knižky, Matriky narodených, konfirmovaných, sobášených a nakoniec pochovaných… Veľkňazi aj starší ľudu mali presne takúto „vieru“. Bola to viera, ktorá nevedela dať nijakú nádej. Nevedela poskytnúť radosť. Nevedela sa rozdávať. Nevedela prijať živého Krista, ktorý klopal na dvere ich sŕdc. Bola to viera obradov, stretnutí v chráme, obetí a šabatu. A možno už ani toho nie. Možno už len ako dnes – Štedrého večera a Veľkonočnej nedele. Náboženstvo cirkevného poplatku… Alebo sa mýlim? Štatistiky však hovoria jasnou rečou. Tak ako vtedy, aj dnes hovorí Pán Ježiš toto podobenstvo zo stránok Biblie nám všetkým… Aby sme sa nestali starším synom z tohto podobenstva! Kristus stojí predo dvermi ľudského srdca a klope. Tak veľmi chce vojsť a zmeniť srdce človeka, aby konečne našiel radosť, pokoj a nádej, ktorá prichádza so živou vierou, ktorá prináša ovocie…!
Modlitba: Pane Ježišu, ďakujeme, že klopeš. Odpusť, že máme často pustené reproduktory a tak nepočujeme. Odpusť, že musíš niekedy prehlušiť hluk našich prázdnych zábav a prác, aby bolo počuť Tvoje klopanie. Veď nás ku hlbokej láske k Tebe a blížnym. Amen.
Pieseň: ES 631
Autor: Marián Krivuš


Uzdravím ich odvrátenie, milovať ich budem dobrovoľne. Ozeáš 14,5

Majte súcit s pochybovačmi. Júda 22


Filipským 1,19-26 :: Modlíme sa za: Závada (No)