Zamyslenie na deň 1.6.2023

JÚN
Heslo mesiaca: Nech ti dá Boh z nebeskej rosy a z úrodnosti zeme, i hojnosť obilia a muštu! 1.Mojžišova 27,28


1.Mojžišova 24,50-67

50 Vtedy Lábán a Betúél odpovedali: Táto vec vyšla od Hospodina, nemôžeme ti na to odpovedať ani po zlom ani po dobrom. 51 Tu hľa, pred tebou je Rebeka, vezmi ju a choď. Nech sa stane ženou syna tvojho pána, ako hovoril Hospodin. 52 Keď Abrahámov sluha počul ich slová, poklonil sa Hospodinovi až po zem. 53 Potom sluha vyňal strieborné a zlaté šperky i šaty a dal ich Rebeke; aj jej bratovi a jej matke daroval cennosti. 54 Potom sa najedli a napili, on i mužovia ktorí boli s ním, a prenocovali tam. Keď ráno vstali, povedal: Prepusťte ma k môjmu pánovi! 55 Ale jej brat a matka povedali: Nech dievča zostane ešte asi desať dní s nami, potom môže ísť. 56 Ale on im odpovedal: Nezdržujte ma, lebo Hospodin korunoval moju cestu úspechom; prepusťte ma, nech idem k svojmu pánovi. 57 Nato odvetili: Zavoláme dievča a opýtame sa ho. 58 Zavolali Rebeku a opýtali sa jej: Pôjdeš s týmto mužom? A ona odpovedala: Pôjdem. 59 Vtedy prepustili svoju sestru Rebeku i jej varovkyňu, aj Abrahámovho sluhu a jeho mužov. 60 Požehnali Rebeku a povedali jej: Sestra naša, staň sa matkou tisícom mnohých tisícov a tvoje potomstvo nech zaujme brány svojich neprajníkov. 61 Vybrala sa teda Rebeka i jej dievčatá, vysadli na ťavy a šli za tým mužom. Tak vzal sluha Rebeku a odišiel. 62 Izák práve prichádzal od studne Lachaj Róí; býval totiž v krajine Negeb. 63 Keď sa chýlilo k večeru, Izák vyšiel na pole rozjímať; vtom pozdvihol oči a zazrel prichádzať ťavy. 64 Aj Rebeka pozdvihla oči a zazrela Izáka, zosadla z ťavy 65 a opýtala sa sluhu: Kto je tamten muž, ktorý kráča poľom nám v ústrety? A sluha odpovedal: To je môj pán! Vtedy vzala závoj a zahalila sa. 66 Potom sluha vyrozprával Izákovi všetko, čo vykonal. 67 Izák ju voviedol do stanu svojej matky Sáry. Vzal si Rebeku za ženu a zamiloval si ju. Tak Izák našiel útechu po smrti svojej matky.


Podriadiť sa Božej vôli. Eliezerove „pytačky“ dopadli dobre. Napriek tomu, že Rebeka sa s Izákom vôbec nestretla, bola ochotná odpovedať: „pôjdem s týmto mužom.“ Jej brat Lában a najmä otec Betúél tiež súhlasili so žiadosťou Eliezera. A hoci rodičia chceli odchod milovanej dcéry zdržať ešte aspoň o 10 dní, podriadili sa prosbe sluhu: „Nezdržujte ma, lebo Hospodin úspechom korunoval moju cestu, prepustite ma, nech idem k svojmu pánovi.“ Všetci jednomyseľne súhlasili, lebo poznali, že „táto vec vyšla od Hospodina.“ – – Mnohí mladí sa dnes túžia navzájom „spoznať“, ale na Božiu vôľu sa pri výbere životného partnera už nepýtajú. Pritom nie je až také ťažké poznať, čo je vôľou Božou pre mňa, ale priznajme si, že nám neraz padne zaťažko ju splniť. Nielen pri výbere partnera, ale aj vtedy, keď prídu utrpenia, choroby, či musíme „prepustiť“ svojich blízkych k Pánovi. Pamätajme však, že On je „živý, ktorý ma vidí“ a vopred vie, čo je pre môj život najlepšie a najpožehnanejšie. Boh hľadí na každého z nás a pozná túžby nášho srdca i naše každodenné potreby: „Hospodin z nebies pozerá a vidí všetkých ľudských synov“ (Ž 33,13). Priznáva sa k nám aj pre našu dôveru a odvahu nasledovať Ho za každých okolností.

Modlitba: Drahý Pane, ďakujem Ti, že ma vedieš v živote Svojou svätou vôľou a veľmi Ťa prosím, daj mi silu podriadiť sa jej s pokorou a bázňou a nasledovať Ťa za každých okolností – v radosti, v kríži i v smrti. Amen.
Pieseň: ES 447
Autor: Danica Hudecová


Pán, Hospodin, navždy pohltí smrť. Izaiáš 25,8

Kristus chce, aby som poznal Jeho a moc Jeho zmŕtvychvstania i účasť na Jeho utrpeniach. Beriem na seba podobu Jeho smrti, aby som tak dosiahol vzkriesenie z mŕtvych. Filipským 3,10-11


Skutky apoštolov 11,1-18 :: Modlíme sa za: Mníšek nad Hnilcom (KoS)