Zamyslenie na deň 2.1.2016

Marek 1,1-8

Počiatok evanjelia Ježiša Krista.   Takto píše prorok Izaiáš: Ajhľa, posielam svojho posla pred Tebou, a ten pripraví Ti cestu;   hlas volajúceho na púšti: Pripravujte Pánovi cestu, vyrovnávajte Mu chodníky.   Ján Krstiteľ vystúpil na púšti a kázal krst pokánia na odpustenie hriechov.   Celé Judsko vychádzalo k nemu, aj všetci Jeruzalemčania; vyznávali svoje hriechy a on ich krstil v rieke Jordáne.   Ján mal odev z ťavej srsti, okolo bedier kožený opasok a jedával kobylky a poľný med.   Kázal takto: Ide za mnou mocnejší ako ja; nie som hoden zohnúť sa a rozviazať Mu remienok na obuvi.   Ja som vás krstil vodou, ale On vás bude krstiť Duchom Svätým.


Posol dobrých správ. Takýchto poslov máme radi. Tešíme sa, čo dobré nám oznámia. Dostať dobrú správu znamená dostať nový pohľad na danú situáciu, novú nádej do budúcnosti. Ján prišiel s posolstvom pokánia a odpustenia hriechov. Bola to dobrá správa, lebo ľuďom oznamovala, že Boh sa priblížil. Priblížil sa natoľko, že Ján sa nebojí hovoriť o Ňom v prítomnosti. Teraz je čas na pokánie, ale tiež je čas odpustenia. A to je nádej do budúcnosti. Pretože zasľúbený Boží Mesiáš je tu a „ja nie som hoden zohnúť sa a zaviazať Mu remienok na obuvi“. Z týchto slov cítime hlbokú Jánovu pokoru. A tak sa nám v Jánovi spájajú dve nádherné veci – zvestovanie dobrej správy a hlboká pokora. Rozmýšľajme dnes o tom, či sme aj my pre iných ľudí poslami dobrej správy, či im nesieme posolstvo pokánia a Božieho odpustenia. To znamená, či im prinášame nový pohľad, Boží pohľad na ich životnú situáciu a či im ponúkame nádej. Nádej na nový život, ktorý sa začína Božím odpustením. To je jeden rozmer nášho konania, o ktorom by sme dnes mali rozmýšľať. Ten druhý sa spája s našou pokorou a s vedomím, že sme závislí od nášho Boha a že všetko, čo konáme, konáme preto, lebo sme Ním poslaní, aby sme pripravovali cestu – cestu pre Druhý príchod nášho Pána, Ježiša Krista. A keď príde, či nájde vieru na zemi? To záleží dnes od každého z nás. (ES 21)         Monika Beňová


On ma vodí po spravodlivých cestách pre Svoje meno.          Žalm 23,3

Ježiš Kristus hovorí: Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma.     Ján 10,27


Józua 24,1-2a.13-18.25-26 :: Modlíme sa za: Šivetice (Ge)