Zamyslenie na deň 9.7.2024

2.Mojžišova 31,18-32,14

18 Keď Hospodin na vrchu Sinaj dokončil svoj rozhovor s Mojžišom, dal mu dve tabule svedectva, kamenné tabule písané Božím prstom.

32, 1 Keď ľud videl, že Mojžiš dlho nezostupuje z vrchu, zhromaždil sa k Áronovi a povedal mu: „Vstaň, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami! Veď nevieme, čo je s Mojžišom, s mužom, ktorý nás vyviedol z Egypta.“ 2 Áron im odpovedal: „Postrhávajte zlaté náušnice, čo majú na ušiach vaše ženy, vaši synovia i vaše dcéry a prineste mi ich!“ 3 Všetok ľud si postŕhal z uší zlaté náušnice a priniesli ich Áronovi. 4 On to od nich vzal, zhotovil formu a ulial podobu teľaťa. Oni povedali: „To sú tvoji bohovia, Izrael, ktorí ťa vyviedli z Egypta.“ 5 Keď to Áron videl, postavil pred ním oltár a oznámil: „Zajtra bude Hospodinova slávnosť.“ 6 Na druhý deň včasráno vstali, priniesli spaľované obety i obety spoločenstva. Ľud sa posadil, jedol a pil; potom vstali a zabávali sa. 7 Hospodin povedal Mojžišovi: „Zostúp dolu! Tvoj ľud, ktorý si vyviedol z Egypta, sa zvrhol. 8 Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im určil. Uliali si podobu teľaťa, klaňajú sa mu, prinášajú mu obetu a vykrikujú: ‚Toto sú tvoji bohovia, Izrael, ktorí ťa vyviedli z Egypta.‘“ 9 Potom Hospodin povedal Mojžišovi: „Videl som tento ľud; je to tvrdošijný ľud. 10 Teraz ma už nechaj, nech proti nim vzplanie môj hnev a vyhubím ich. Z teba však urobím veľký národ.“ 11 Mojžiš sa však usiloval obmäkčiť Hospodina, svojho Boha, a povedal: „Hospodin, prečo planie tvoj hnev proti tvojmu ľudu, ktorý si svojou veľkou silou a mocnou rukou vyviedol z Egypta? 12 Prečo majú Egypťania hovoriť: ‚Zlomyseľne ich vyviedol, aby ich vyvraždil na vrchoch a zmietol z povrchu zeme?‘ Odvráť svoj prudký hnev, upusť od zlého úmyslu proti svojmu ľudu. 13 Rozpomeň sa na Abraháma, Izáka a Izraela, svojich služobníkov, ktorým si prisahal sám na seba a ktorým si prisľúbil: ‚Rozmnožím vaše potomstvo ako hviezdy na nebi a celú túto krajinu, o ktorej som vám hovoril, dám vášmu potomstvu, aby ju navždy vlastnilo.‘“ 14 Hospodin sa zľutoval a upustil od zla, ktoré ohlásil svojmu ľudu.


Jediný Boh. Ľudia si dokážu z rôznych vecí urobiť vlastných „bôžikov“ – modly. Aj ľud Izraela si urobil zlaté teľa, aby sa mu klaňal. Ale Pán Boh nás varuje pred takýmito falošnými bôžikmi. Nemôžeme slúžiť dvom Pánom. Ľud Izraela v strachu a obavách zlyhal. Aj Ježišov učeník Tomáš chcel vidieť, aby uveril, ale Pán Ježiš mu povedal: pretože si Ma videl, uveril si, blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa uverili. Tak aj my máme istotu v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý nám vyjavil nášho Nebeského Otca. Vieme, že Boh nás miluje a že sa o nás stará. V nás pôsobí živá viera vedená Duchom Svätým, ktorá napĺňa ľudské srdce dôverou a silou veriť. Aj keď naším fyzickým zrakom nevidíme, práve viera nás vedie aj za hranice nášho ľudského vnímania a chápania.

Modlitba: Milostivý Bože, prosíme Ťa dnes o dar úprimnej viery, ktorá prekonáva všetky prekážky. Dávaj nám, prosíme, istotu, aby sme si nehľadali v živote iných „bôžikov“, pretože Ty si jediný, večný Boh. Dávaj nám na pamäť to, že nebudeme mať iných bohov, okrem Teba. Amen.
Pieseň: ES 631
Autor: Adriana Kulišková


Nech je nám Boh milostivý a žehná nás. Žalm 67,2

Ježiš deti bral do náručia, kládol na ne ruky a požehnával ich. Marek 10,16


1.Mojžišova 32,23-32(33) • Modlíme sa za: Rankovce (KoS)