Zamyslenie na deň 8.6.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 7,1-16

1 I spýtal sa ho veľkňaz: Či je to tak? 2 A (Štefan) odpovedal: Počujte, mužovia, bratia a otcovia! Boh slávy ukázal sa nášmu otcovi Abrahámovi, keď bol v Mezopotámii, skôr, ako býval v Chárane, 3 a riekol mu: Vyjdi zo svojej zeme a spomedzi svojho príbuzenstva a choď do zeme, ktorú ti ukážem. 4 Vyšiel teda z Chaldejska a býval v Chárane. Keď mu otec umrel, presťahoval ho (Boh) odtiaľ do tejto zeme, v ktorej teraz vy bývate. 5 Ale nedal mu v nej dedičstvo ani na stopu nohy; sľúbil mu však, že mu ju dá do vlastníctva, aj jeho potomstvu po ňom, hoci nemal dieťa. 6 Takto totiž hovoril Boh: Tvoje potomstvo bude bývať ako hosť v cudzej zemi, zotročia ho tam a zle budú nakladať s ním štyristo rokov, 7 ale národ, ktorému budú otročiť, ja budem súdiť, povedal Boh, a potom vyjdú a budú mi slúžiť na tomto mieste. 8 Nato dal mu zmluvu obriezky. Tak splodil Izáka a obrezal ho na ôsmy deň; Izák (splodil) Jákoba a Jákob dvanásť patriarchov. 9 Patriarchovia žiarlili však na Jozefa a predali ho do Egypta. Ale Boh bol s ním, 10 vyslobodil ho zo všetkých úzkostí a dal mu milosť a múdrosť pred faraónom, egyptským kráľom, ktorý ho ustanovil za správcu nad Egyptom a nad celým svojím domom. 11 Potom prišiel na celý Egypt a Kanaán hlad a veľké súženie, takže naši otcovia nenachádzali potraviny. 12 Keď Jákob počul, že v Egypte majú obilie, poslal tam našich otcov prvý raz. 13 Na druhom raze dal sa Jozef poznať svojim bratom a faraón sa dozvedel o rode Jozefovom. 14 Vtedy Jozef dal zavolať k sebe otca Jákoba a celú jeho rodinu, počtom sedemdesiatpäť duší. 15 A šiel Jákob do Egypta a skonal on aj naši otcovia. 16 I preniesli ich do Síchemu a pochovali v hrobe, ktorý kúpil Abrahám za zjednané striebro od synov Emorových v Sícheme.


Nenechá ťa ani neopustí. Je veľmi ťažké si v živote pripustiť, že Boh má pevne v rukách beh dejín, ktorých som súčasťou i ja. To, že Boh má všetko pevne v rukách, počujeme z reči Štefanovej o Abrahámovi a ďalších po ňom. Patríme k ďalším, ktorí sa pridávajú do zástupu a Boh im ukazuje svoju cestu. Vraví „choď“ a dáva zasľúbenia. Boh skutočne aj dnes zasahuje, Boh skutočne aj dnes vedie. Z Biblie vidíme, že u Abraháma sa tak deje. Boh ich neopustil, aj keď oni Boha neraz opustili. Boží plán spásy trvá a TY si jeho súčasťou. Boh bol s tvojimi predkami vo viere, Boh je aj s tebou. Dôveruj Mu! Aj keď prechádzaš tým najťažším úsekom svojho života, aj keď prežívaš veľkú bolesť, aj keď v tvojom srdci je veľký žiaľ! Boh je s tebou! Ty nie si výnimka, lebo si rovnako Bohom milovaný, ako každý človek, ktorý sa narodí. Boh ťa z lásky stvoril a postavil do tohto sveta. V 1.Kron 28,20 čítame: „Pusti sa smelo a odvážne do práce! Neboj sa a nestrachuj, lebo Boh Hospodin, môj Boh, bude s tebou. Nenechá ťa a neopustí ťa, kým sa neskončí celé dielo Štefanova situácia, v ktorej hovoril svoju reč zaznamenanú v Sk 7, nebola jednoduchá. Nechal sa použiť na Božie dielo, aj ako slobodný, aj ako väzeň. Zvestoval Božiu záchranu v Ježišovi Kristovi. Boh bol s ním. Neboj sa, Boh je aj s tebou.
Autor: Eva Škarupová Lašáková
Pieseň: ES 525


Dobroreč, duša moja, Hospodinovi! On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choroby. Žalm 103,2.3

Chromý vyskočil, postavil sa na nohy, chodil a vošiel s nimi do chrámu, chodil poskakujúc a chváliac Boha. Skutky apoštolov 3,8


2.Korintským 3,2-8(9) :: MODLÍME SA ZA: Liptovský Peter (Lo)