Zamyslenie na deň 7.7.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

2.MOJŽIŠOVA 24,1-18

1  Potom riekol Mojžišovi: Vystúp k Hospodinovi, ty i Áron, Nádáb a Abíhú, i sedemdesiat starších Izraela, a pokloňte sa zďaleka;   2  len sám Mojžiš sa priblíži k Hospodinovi, ale oni sa nepriblížia, ani ľud nevystúpi s ním.   3  Potom Mojžiš prišiel a rozpovedal ľudu všetky Hospodinove slová i všetky právne predpisy. A všetok ľud jednohlasne odvetil: Budeme plniť všetky slová, ktoré vyslovil Hospodin.   4  Potom Mojžiš napísal všetky Hospodinove slová; včasráno vstal, postavil oltár pod vrchom i dvanásť posvätných stĺpov podľa dvanástich kmeňov Izraela.   5  Potom poslal izraelských mládencov, a tí priniesli spaľované obete a zabíjali junce ako obete spoločenstva Hospodinovi.   6  Mojžiš však vzal polovicu krvi, nalial ju do obetnej misky a druhou polovicou krvi pokropil oltár.   7  Potom vzal knihu zmluvy a verejne ju prečítal pred ľuďmi; oni na to povedali: Všetko, čo riekol Hospodin, budeme plniť a poslúchať.   8  Potom Mojžiš vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal: Hľa, toto je krv zmluvy, ktorú Hospodin uzavrel s vami na základe všetkých týchto slov.   9  Nato vystúpil Mojžiš i Áron, Nádáb i Abíhú a sedemdesiat starších Izraela;   10  videli Boha Izraela a pod Jeho nohami akoby zafírovú dlažbu, takú čistú ako nebo.   11  Proti popredným Izraelcom nevystrel svoju ruku; videli Boha, jedli a pili.   12  I riekol Hospodin Mojžišovi: Vystúp ku mne na vrch a zostaň tu. Dám ti kamenné dosky, zákon i prikázania, ktoré som im napísal na poučenie.   13  Potom vstal Mojžiš i jeho sluha Józua a Mojžiš vystúpil na Boží vrch.   14  Starším však povedal: Zostaňte tu, kým sa k vám nevrátim; hľa, Áron a Chúr sú s vami. Kto má spornú vec, nech sa obráti na nich.   15  Potom Mojžiš vystúpil na vrch a oblak prikryl vrch.   16  Hospodinova sláva však spočinula na vrchu Sinaj a oblak ho prikrýval šesť dní; na siedmy deň zavolal sprostred oblaku na Mojžiša.   17  Zjavenie Hospodinovej slávy bolo pred očami Izraelcov na temeni vrchu ako stravujúci oheň.   18  Vtedy Mojžiš vošiel do oblaku a vystúpil na vrch. Mojžiš bol na vrchu štyridsať dní a štyridsať nocí.


Zmluva. Kto môže dnes predstúpiť pred Božiu tvár a uzatvárať s Ním zmluvu? Berieme vážne Boží zákon, uvedomujeme si Božiu vyvýšenosť, veľkosť a slávu, cítime svoju slabosť, bezmocnosť a hriešnosť? Vďaka Pánu Bohu za Božieho Syna! Vďaka za to, že i my sme tí, s ktorými Boh uzatvoril Zmluvu skrze Neho! Novú Zmluvu. Je spečatená nie krvou obetného zvieraťa, ale krvou Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. On sám povedal: „Toto je moja krv (novej) zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých“ (Mk 14,24). Apoštol Pavol píše: „Preto je prostredníkom novej zmluvy, aby Jeho smrťou, smerujúcou k vykúpeniu z priestupkov, spáchaných za prvej zmluvy, prijali povolaní zasľúbenie večného dedičstva.“ Boží Syn nám otvoril prístup k Svojmu Otcovi. Dáva nám pociťovať Jeho nekonečnú milosť a lásku. Vo sviatosti Krstu nás prijal za Svoje deti. Uzavrel s nami Krstnú zmluvu. Dnes, keď si pripomíname mučenícku smrť Majstra Jana Husa, máme pred sebou príklad viery, ktorá stojí na Pravde. Viery, ktorá sa ani v ťažkostiach ani pri hrozbe smrti nevzdáva. Ako je to s nami? Mnohí sme vo svojom živote uzatvorili rozličné zmluvy – ak tie berieme vážne, či rovnako pristupujeme aj k Božej Zmluve s nami? Pamätajme si, že bola pokropená krvou Božieho Syna Pána Ježiša Krista! Uvedomme si, kto je Boh!
Autor: Lívia Lichancová
Pieseň: ES 290


Nehovor: „Som primladý.“ Ale choď, ku komukoľvek ťa pošlem, a hlásaj všetko, čo ti rozkážem! Jeremiáš 1,7

Pán povedal Pavlovi: Neboj sa, len hovor a nemlč, pretože ja som s tebou. Skutky apoštolov 18,9-10


MATÚŠ 18,1-6 :: MODLÍME SA ZA: KRAJNÉ (MY)