Zamyslenie na deň 6.8.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 7,1-23

1  I zhromaždili sa k Nemu farizeji a niekoľkí zákonníci, ktorí prišli z Jeruzalema.   2  Keď videli, ako niektorí z Jeho učeníkov jedia chlieb s nečistými, to jest neumytými rukami –   3  farizeji a všetci Židia totiž zachovávajú podanie starších a nejedia skôr, kým si po zápästie neumyjú ruky;   4  alebo keď prídu z trhu, nejedia, dokiaľ sa neočistia; a sú ešte mnohé iné veci, ktoré prevzali a zachovávajú: oplachovanie pohárov, krčiažkov, medených nádob   5  – spýtali sa Ho farizeji a zákonníci: Prečo sa Tvoji učeníci nepridŕžajú podania starších, ale jedia chlieb s nečistými rukami?   6  Odpovedal im: Dobre prorokoval o vás, pokrytcoch, Izaiáš, ako je napísané: Tento ľud ctí ma perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa;   7  darmo ma však uctievajú, keď ľudským príkazom učia ako učeniam (Božím).   8  Opustili ste prikázanie Božie a pridŕžate sa podania ľudského.   9  Potom im povedal: Pekne-krásne rušíte prikázanie Božie, aby ste zachovávali svoje podanie.   10  Veď Mojžiš povedal: Cti si otca a matku! a: Kto zlorečí otcovi alebo matke, musí umrieť.   11  Ale vy hovoríte: Keby niekto povedal otcovi alebo matke: Čo by som ti bol povinný dávať, je korban, totiž dar (sľúbený Bohu),   12  vtedy už nedovolíte, aby urobil niečo pre otca alebo matku.   13  Takto rušíte slovo Božie svojím podaním, ktoré ďalej podávate; a mnoho tomu podobné robíte.   14  Nato znovu povolal k sebe zástup a hovoril: Čujte ma všetci a rozumejte!   15  Nič nevchádza zvonku do človeka, čo by ho mohlo poškvrniť, ale čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka.   16  Ak má niekto uši na počúvanie, nech počuje.   17  Keď potom odišiel od zástupu do domu, spýtali sa Ho učeníci: Čo je to za podobenstvo?   18  Povedal im: Či aj vy ste takí nerozumní? Či nechápete, že nič nemôže poškvrniť človeka, čo zvonku vchádza do neho?   19  Lebo nevchádza mu do srdca, ale do brucha a odtiaľ vychádza do stoky; a tým vyhlásil každý pokrm za čistý.   20  Potom doložil: Čo vychádza z človeka, poškvrňuje človeka.   21  Lebo z vnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy,   22  cudzoložstvá, lakomstvá, zloby, podvod, rozkošníctvo, zlostný pohľad, rúhanie, pýcha, pochabosť.   23  Všetko toto zlo vychádza z vnútra a poškvrňuje človeka.


Ľudské náuky a Božia vôľa. Možno ste už zostali zahanbení, keď ste sa snažili hájiť niekoho alebo niečo, čo napokon nestálo za to. Náboženskí vodcovia sa dostali s Ježišom do sporu, kvôli správaniu Jeho učeníkov. Naznačili, že Ježiš nemôže byť pre nich duchovnou autoritou, keď si nevie urobiť poriadok so Svojimi žiakmi. Konali totiž to, čo bolo v ich očiach neprípustné. Pán Ježiš však nerieši učeníkov, ale farizejov a zákonníkov, ktorí súdili. „Pokrytci“, tak ich nazýva, pretože hrajú „náboženské“ divadlo, predvádzajú sa pred ľuďmi a budujú si imidž zbožných. Ľudským rozkazom učia ako učeniu Božiemu. A pritom mnohé ľudské ustanovenia nemusia byť vôbec zlé. Ale to, čo oni obhajujú, je proti samotným Božím prikázaniam. Opustili Božie (napr. 4 prikázanie) a držia sa ľudského, ktoré je proti Božej vôli. Preto Ježiš hovorí zástupu: „Nie to, čo vchádza do človeka poškvrňuje, ale čo z neho vychádza.“ Zo srdca, z myšlienok, z úst pochádzajú zlé, hriešne veci, napr. aj tie, ktoré sú tam vymenované. Zdroj znečistenia neleží mimo človeka, ale v jeho vnútri. Preto niekedy zle rozsudzujeme, lebo „človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.“ Odpusť nám, milý Bože, že viac hľadíme na svoje, ako na Tvoju vôľu!
Autor: Marián Grega
Pieseň: ES 484


Milosť obklopí toho, kto dúfa v Hospodina. Žalm 32,10

Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná! Ján 16,24


5.MOJŽIŠOVA 4,27-35(36-40) :: MODLÍME SA ZA: LIŠOV (HO)