Zamyslenie na deň 5.4.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 22,31-38

31 Tu povedal Pán: Šimon, Šimon, ajhľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu; 32 ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. 33 On však odpovedal: Pane, hotový som ísť s Tebou aj do väzenia, aj na smrť. 34 (Ježiš) mu riekol: Hovorím ti, Peter: dnes kohút nezaspieva, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš. 35 Potom im hovoril: Keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi, či ste mali v niečom nedostatok? Oni odpovedali: V ničom! 36 Tu im povedal: Ale odteraz, kto má mešec, nech (si ho) vezme, a podobne kapsu; a kto nemá, nech predá šaty a kúpi si meč; 37 lebo hovorím vám, že sa musí naplniť pri mne, čo je napísané: A počítali ho medzi zločincov. Plní sa totiž, čo je (predpovedané) o mne. 38 Oni však povedali: Pozri, Pane, dva meče (sú) tu. Riekol im: To stačí!


Pán Ježiš prišiel ako Spasiteľ – vybojovať za nás a pre nás boj s diablom a smrťou. Posilňuje nás nielen skrze Svoj kríž, ale aj cez dary Večere Pánovej. Evanjelista Lukáš zaznamenáva, že práve po Poslednej večeri Pán Ježiš Petrovi vysvetľuje veľmi dôležitú vec. Aj keď sú v tejto chvíli posilnení Jeho telom a Jeho krvou, predsa nastanú situácie, kedy budú musieť túto silu a dôveru dokázať. Pretože diabol bude na nich vždy útočiť a ani nám nikdy nedá pokoj. To, že sme kresťania, nás nechráni pred jeho útokmi. Ako povedal Ježiš Petrovi: „Diabol si vás vyžiadal.“ Tak, ako na počiatku sveta diabol pokúšal Adama a Evu, nemá zábrany pokračovať v tom ani v dnešnom svete. Diabol prichádza aj medzi nás a robí všetko pre to, aby dostal našu dušu. Práve pred tým chcel Pán Ježiš ušetriť Svojich učeníkov a pred tým chce zachrániť aj nás. Pán Ježiš sa modlil za Petra, aby bol silný vo viere a modlí sa aj za nás. Preto vždy, v každej takej situácii nebojujme s pokušením iba sami, ale hľadajme pomoc a útočisko u nášho Pána Ježiša! Nedajme sa premôcť diablovi, ale s Božou pomocou premáhajme zlé.
Autor: Zuzana Kubačková
Pieseň: ES 85


Hospodin povedal Eliášovi: V Izraeli však ponechám sedemtisíc tých, ktorých kolená sa neskláňali pred Baalom. 1.Kráľov 19,18

Ježiš povedal Svojim učeníkom: Vy však ste tí, čo ste v mojich pokušeniach zostali pri mne. Lukáš 22,28


Židom 9,11-15 :: MODLÍME SA ZA: Horné Zelenice (Ba)