Zamyslenie na deň 4.11.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.KORINTSKÝM 9,1-15

1  Zbytočné mi je písať vám o službe svätým,   2  lebo viem o vašej ochote, pre ktorú chválim sa vami pred Macedónskymi, že je Achája pripravená od minulého roka a vaša horlivosť povzbudila viacerých.   3  Poslal som teda bratov, aby nebolo len prázdnou rečou, keď sa v tomto vami chválime, ale, ako som povedal, aby ste boli pripravení,   4  a my, nechceme povedať vy, aby sme neboli zahanbení v tejto pevnej dôvere, ak by Macedónski prišli so mnou a na šli vás nepripravených.   5  Preto uznali sme za potrebné požiadať bratov, aby vopred išli k vám a pripravili vašu ohlásenú zbierku, aby bola prichystaná ako požehnaný milodar, a nie ako lakomstvo.  6  Toto však hovorím: Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať.   7  Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.   8  A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého (pre seba), aj nadbytok pre každý skutok,   9  ako je napísané: Rozsypal, dal chudobným, jeho spravodlivosť trvá naveky.   10  A Ten, kto rozsievačovi dáva semeno i chlieb, aby mal čo jesť, dá a rozmnoží vaše osivo, dá vzrast plodom vašej spravodlivosti,   11  a vo všetkom budete obohatení na všemožnú štedrosť, ktorá skrze nás pôsobí vďačnosť Bohu.   12  Lebo táto služba lásky nielenže doplňuje nedostatky svätých, ale rozmnožuje aj vďačnosť mnohých k Bohu.   13  Veď keď sa dokazujete v tejto službe lásky, oslavujú Boha, že sa poslušne priznávate k evanjeliu Kristovmu a štedro sa delíte s nimi a so všetkými.   14  Modlia sa za vás, túžia po vás pre nesmiernu milosť Božiu vo vás.   15  Vďaka Bohu za Jeho nevýslovný dar!


Byť pripravený dať – rozdať. Ste pripravení preukázať lásku a pomoc v akomkoľvek čase a akoukoľvek službou? Mali by ste byť pripravení! Apoštol Pavol spomína konkrétne finančnú zbierku. Kresťania majú byť pripravení navzájom si pomáhať aj formou finančného príspevku. Dôvodom, pre ktorý apoštol Korinťanov tak povzbudzuje, je práve argument o Božej opatere. Boh štedrú lásku opláca. Boh má moc rozhojniť. Kto hojne rozsieva, hojne žne. Boh dáva a požehnáva odvážnemu rozsievačovi, a tak dá všetko aj tebe, aj vám „korintskí“. Pán Boh nepozná čas nedať, nerozdať sa. Ako môžeme žiť v sebectve a byť skúpi pri podpore kresťanských aktivít či činností, keď všetko, čo máme, je z ruky Božej? Veď ak Boh neváhal dať Svojho Syna za môj život, akože ja nemám byť vždy pripravený Pánu Bohu dať aktuálne svoj život, rozdať sa pre Neho, Jeho Slovo uprednostniť, alebo svoje financie použiť na Božie veci? Rozmýšľajme dnes nad svojím konaním: moje peniaze a ja, moje peniaze a cirkev, moje peniaze a solidarita. Koľko percent z mojich peňazí používam na svoje potešenie? Rozdávam pre svoje blaho? Koľko percent dávam na cirkev, na fungovanie spoločenstva, v ktorom žijem a koľko percent z mojich peňazí ide na to, aby sa naozaj niekomu reálne pomohlo? „Lebo ochotného darcu miluje Boh.“
Autor: Ivan Boženík
Pieseň: ES 553


Nech ožije srdce vám, ktorí hľadáte Boha! Žalm 69,33

Buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou. Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery. Židom 12,1-2


1.KORINTSKÝM 3,16-23 :: MODLÍME SA ZA: RATKOVÁ (GE)