Zamyslenie na deň 4.1.2024

Marek 1,14-20

14 Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiley a hlásal Božie evanjelium. 15 Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte v evanjelium!“ 16 Keď prechádzal popri Galilejskom mori, videl, ako Šimon a jeho brat Ondrej hádžu sieť do mora; boli totiž rybári. 17 Ježiš ich oslovil: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ 18 Hneď zanechali siete a nasledovali ho. 19 Keď odišiel trochu ďalej, videl Zebedejovho syna Jakuba a jeho brata Jána, ako v člne opravovali siete. 20 Hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja s nádenníkmi v člne a odišli za ním.


Cesta pokánia. V prečítanom texte chcem pozornosť upriamiť na Ježišovu výzvu: Pokánie čiňte…, aj na slovko „hneď“. Sme ešte stále na začiatku roka, ktorý (verím, že) chceme prežiť zmysluplne: Pánu Bohu na česť a chválu a blížnym na osoh. V zápase o takýto život nie je možné vynechať pokánie. Podľa hebrejského slova „šúb“ znamená pokánie návrat. Ide o návrat k Všemohúcemu, od ktorého sa človek – neraz i celý národ – odvrátil a išiel svojou cestou. Písmo Sväté nám však na nejednom príklade ukazuje, ako také rozhodnutie končí. Robiť pokánie znamená vrátiť sa k Bohu, rešpektovať Ho. Podľa gréckeho výrazu „metanóia“ je pokánie zmenou myslenia. Väčšina z nás sa totiž domnieva, že to naše konanie a myslenie je najlepšie. Nemusí to byť pravda. Len pri stretnutí s Kristom spoznáme, v čom je naše myslenie nedokonalé, ba až zlé. Z toho, čo sme si prečítali, vyplýva, aby sme každý deň tohto roka začínali modlitbou – prosiac Pána, aby sme nešli svojou cestou, aby sme svoje myslenie nepovažovali za jediné správne. S týmto zápasom nám treba začať hneď! Príkladom nech sú nám učeníci, ktorí po zavolaní HNEĎ išli za Ježišom. Kiežby sme hneď išli po ceste pokánia!

Modlitba: Čas sa napĺňa, Tvoje kráľovstvo sa približuje – pomôž nám vnímať tieto skutočnosti! Pomôž nám žiť v pokání! Amen.
Pieseň: ES 328
Autor: Dušan German


Národy prídu k Tvojmu svetlu a králi k Tvojej vychádzajúcej žiare. Izaiáš 60,3
Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho osvecuje Božia sláva a jeho lampou je Baránok. V Jeho svetle budú kráčať národy. Zjavenie Jána 21,23-24


1.Mojžišova 21,1-7 • Modlíme sa za: Farná (DNS)