Zamyslenie na deň 29.9.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

JEREMIÁŠ 37,1-21

1  Po Jojákímovom synovi Konjáhovi sa stal kráľom Joziášov syn Cidkija, ktorého babylonský kráľ Nebúkadnecar ustanovil za kráľa v Judsku.   2  Ale ani on, ani jeho služobníci, ani ľud krajiny neposlúchali slová Hospodinove, ktoré vyriekol prostredníctvom proroka Jeremiáša.   3  Kráľ Cidkija však predsa poslal Jehúchala, syna Šelemjovho, a kňaza Cefanju, syna Maaséjovho, k prorokovi Jeremiášovi s odkazom: Modli sa za nás k nášmu Bohu, Hospodinovi.   4  Jeremiáš totiž slobodne chodil hore-dolu medzi ľudom, a ešte ho nedali do väzenia.   5  Vtedy faraónovo vojsko vytiahlo z Egypta, a keď sa o tom dopočuli Chaldejci, ktorí obliehali Jeruzalem, odtiahli od Jeruzalema.   6  Vtedy prorokovi Jeremiášovi zaznelo slovo Hospodinovo:   7  Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Povedzte judskému kráľovi, ktorý vás poslal ku mne dopytovať sa ma: Ajhľa, faraónovo vojsko, ktoré vám vyšlo na pomoc, sa vráti do Egypta, do svojej krajiny.   8  Ale Chaldejci sa vrátia a budú bojovať proti tomuto mestu, obsadia ho a spália.   9  Takto vraví Hospodin: Neklamte sa hovoriac: Chaldejci určite odtiahnu od nás, lebo oni neodtiahnu.   10  A keby ste pobili aj celé vojsko Chaldejcov, ktoré bojuje proti vám, a ostali by z nich len niekoľkí ťažko ranení mužovia, všetci by povstali vo svojich stanoch a spálili by toto mesto.  11  Keď potom chaldejské vojsko odtiahlo od Jeruzalema kvôli faraónovmu vojsku,   12  Jeremiáš sa vybral z Jeruzalema, aby mohol odísť do kraja Benjamín a vziať si tam podiel medzi svojimi príbuznými.   13  Keď bol v Benjamínskej bráne, veliteľ stráže, menom Jirija, syn Chanajovho syna Šelemju, zadržal proroka Jeremiáša a povedal: Ty chceš prebehnúť ku Chaldejcom.   14  Jeremiáš však odpovedal: To je lož. Ja nechcem prebehnúť ku Chaldejcom. Ale Jirija ho nepočúval, zadržal Jeremiáša a viedol ho ku kniežatám.   15  Kniežatá sa nahnevali na Jeremiáša, zbili ho a dali do väzenia v dome štátneho pisára Jonátána; lebo ten urobili žalárom.   16  Tak sa dostal Jeremiáš do klenutej časti domu s cisternou. Jeremiáš tam ostal mnoho dní.   17  Kráľ Cidkija však poslal po neho. Vo svojom paláci sa ho kráľ tajne opýtal: Máš nejaké slovo od Hospodina? Jeremiáš odpovedal: Mám. A dodal: Budeš vydaný do rúk babylonského kráľa.   18  Potom Jeremiáš povedal kráľovi Cidkijovi: Čím som sa prehrešil proti tebe a proti tvojim služobníkom i proti tomuto ľudu, že ste ma dali do väzenia?   19  A kde sú vaši proroci, ktorí vám prorokovali a hovorili: Nepríde babylonský kráľ proti vám, ani proti tejto krajine?   20  Teraz ma však vypočuj, pane môj, kráľ, a moja prosba nech príde pred teba! Nevráť ma do domu štátneho pisára Jonátána, aby som tam nezomrel.   21  Kráľ teda prikázal, aby Jeremiáša mali pod dozorom na nádvorí stráže a aby mu dávali na deň peceň chleba z ulice pekárov, pokiaľ sa len neminie všetok chlieb v meste. Tak ostal Jeremiáš na nádvorí stráže.


Nedostatok dobrých správ. Čo sa stane, keď prosíme Boha o požehnanie? Nejako automaticky predpokladáme, že bude dobre. Ale nie vždy sa tak deje, ani po našich úprimných modlitbách, a potom hľadáme chybu. V čom je problém? Sú naše modlitby nesprávne? Máme niečo urobiť, niečo inak povedať? Čo nie je v poriadku? Skúmame svoj život a pýtame sa: „Bože, prečo mi nechceš požehnať?“ Veď Ježiš hovorí, že Boh chce dávať Svojim deťom dobré dary! Žiaden otec nepodá synovi kameň, keď si pýta chlieb ani hada miesto ryby… Joziáš, ďalší judský kráľ ešte nepoznal Ježišove slová, ale aj tak si viem dobre predstaviť, aké pochybnosti voči Bohu mal. Prosí Jeremiáša, aby sa zaňho modlil… A on? Božia odpoveď znie: Mesto bude vypálené a zničené! Nech by ste urobili čokoľvek! – – Prečo? Prečo nám Boh nechce pomôcť? Neviem povedať, prečo vo vašom živote to ťažké neprestáva. Mám však iný príklad – príklad nedostatku dobrých správ. Keď sa Ježiš modlí v Getsemanskej záhrade, keď je Jeho pot od strachu až krvavý a Svojho Otca prosí, „vezmi odo mňa tento kríž“, Boh pre Neho nemá dobré správy. Jeho Syna čaká neskutočná bolesť a smrť. Ale Veľký Piatok – to nebolo všetko. Nezabudnime! Lebo bez týchto dní by nebola Veľkonočná nedeľa a v nej správa oveľa, oveľa lepšia, ako sme si vôbec vedeli predstaviť.
Autor: Zuzana Bielená
Pieseň: ES 234


Hospodin hovorí: Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesýti? Čujte ma pozorne a jedzte dobré. Izaiáš 55,2

Usilujte sa nie o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý bude pre večný život, ktorý vám Syn človeka dá. Ján 6,27


LUKÁŠ 10,17-20 :: (KÁZEŇ) ZJAVENIE JÁNA 12,7-12A(12B) :: MODLÍME SA ZA: PEZINOK (BA)