Zamyslenie na deň 29.5.2024

1.Korinťanom 12,12-26

12 Tak totiž ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. 13 Veď my všetci sme boli pokrstení jedným Duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní; a všetci sme boli napojení jedným Duchom. 14 Lebo telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. 15 Keby noha povedala: „Pretože nie som ruka, nie som z tela!“, či zato nepatrí k telu? 16 A keby ucho povedalo: „Keďže nie som oko, nie som z tela!“, či zato nepatrí k telu? 17 Keby bolo celé telo len okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? 18 Ale Boh usporiadal údy v tele, každý jeden z nich, tak, ako chcel. 19 Keby však boli všetky údy jedným údom, kde by bolo telo? 20 Takto je teda mnoho údov, a predsa jedno telo. 21 Preto oko nemôže povedať ruke: „Nepotrebujem ťa!“ ani hlava nohám: „Nepotrebujem vás!“ 22 Ba skôr je to tak, že tie údy tela, ktoré sa zdajú slabšími, sú nesmierne potrebné, 23 a tým údom tela, ktoré sa nám zdajú menej cenné, preukazujeme väčšiu poctu, a pretože sú neslušné, dostáva sa im o to starostlivejšie zaodenie, 24 zatiaľ čo naše počestné údy to nepotrebujú. Boh však usporiadal telo tak, že slabšiemu údu dal viac cti, 25 aby neboli v tele roztržky, ale aby sa údy vzájomne o seba starali. 26 A teda ak trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy; ak sa dostáva cti jednému údu, radujú sa s ním všetky údy.


Ak si originál, tak nebuď kópiou! Jedna z najužitočnejších skúseností môjho duchovného života ma naučila necítiť potrebu sa Pána Boha sústavne dopytovať (či sťažovať sa s pocitom krivdy), prečo ma neobdaril niečím, čo majú iní kresťania, hoc menej aktívni odo mňa. Áno, jednoducho som sa prestal porovnávať s druhými. Verte mi, že prestať s tým bolo nadmieru ťažké. Ale oslobodenie, ktoré z toho vzišlo, je na nezaplatenie. Pán Boh najlepšie vie, čo robí. Môže rozložiť kvality medzi ľudí, tak ako On chce (v. 18), bez toho, aby musel predo mnou všetko podrobne obhájiť. A ja Mu verím, že to robí dobre a nežiadam Ho o vysvetlenia. Prijímam sa ako autorský originál a učím sa doceňovať sám seba – s vedomím, že mi Pán Boh ubral v tom či onom, no zase pridal inde. Som originál a nemám byť kópiou iných. Nezúrim, keď je niekto lepší kazateľ, spevák či organizátor. Tak či onak, bez Jeho pomoci, ktorá kompenzuje čokoľvek, čo nemáme, by sme z vlastných síl aj tak neobstáli v úlohách, ktoré vyplývajú zo Svätého Písma. Nemusíme byť ten najschopnejší a najuznávanejší úd cirkvi, no aj tak nás cirkev potrebuje a máme v nej Bohom stanovené miesto a úlohu. Čo najviac potrebujeme, je: byť Mu poslušní a k tomu je Duchom uspôsobený každý kresťan. Ako povedal D. Wilkerson: „Ty sa staraj o to, aby si Mu bol poslušný. A On sa bude starať o tvoj úspech.“

Modlitba: Bože, ďakujem za Tvoje dary. Odpusť, že sa niekedy snažím byť iným človekom, ako ma chceš mať. Daj, nech plne žijem to, prečo si ma povolal. Amen.
Pieseň: ES 464
Autor: Marek Ivan


Mojžiš povedal: „Vezmite si k srdcu všetky tieto slová, ktoré vám dnes dávam na svedectvo. Pre vás to nie je prázdna reč, ale to je váš život.“ 5.Mojžišova 32,46.47

Duch oživuje, telo nič neosoží! Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. Ján 6,63


Izaiáš 57,14-16 • Modlíme sa za: Opiná (KoS)