Zamyslenie na deň 25.9.2023

Matúš 19,13-15

13 Vtedy k nemu prinášali deti, aby na ne kládol ruky a modlil sa. Učeníci im však dohovárali. 14 No Ježiš povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“ 15 Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ.


Vedieme deti ku Kristovi, alebo len k obradom? Židia zaiste niesli deti ku kňazom, aby naplnili Mojžišov zákon. Nikomu to neprekážalo. Ani Pánovi Ježišovi. No keď mali prísť deti k Nemu, už čítame, že to bol problém. Prečo? To nie je napísané. Nevieme, či sa učeníkom zdali detské problémy príliš malé, alebo deti považovali za malých a bezvýznamných ľudí. Isté však je, že Pán Ježiš mal k najmenším úplne iný postoj. Bral si ich na ruky. Boli na Jeho hrudi, čo sa dospelým stávalo zriedka. V skutočnosti zažívali to najdôležitejšie – boli v Kristovom náručí. Čítajme: „Nieto, teda, teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi a nechodia podľa tela, ale podľa ducha“ (Rímskym 8,1). Teda aj my musíme byť v Kristovi, ktorý riekol: „…Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo Mňa. A to povedal o Duchu…“ (Ján 7,38-39). Ak chceme, aby boli naše deti v náručí Kristovho Ducha, musia Ho spoznať už v nás tak, ako učeníci rozpoznali plnosť Ducha v diakonoch (Sk 6,3). To nie je fráza. To sa deje naozaj a ovplyvňuje to ľudí. Kto verí v diabla (po grécky to znamená „ohovárač“), ten šíri jedovaté klebety a smrtiacu lož. Kto verí v Krista, je plný oživujúceho Ducha a šíri lásku, vieru a nádej. A to celkom prirodzene, tak ako prirodzene vyteká voda z prameňa. Buďme takíto aj my!

Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že Tvoje je Kráľovstvo a my môžeme byť v ňom, keď sme v Tebe. Odpusť nám, že sa od Teba odťahujeme, keď nás zvádza svet. Pokoruj nás, aby sme boli ako deti, čo ešte nemajú zásluhy ani dôvod na pýchu. Daj, aby sme jasne zažívali, čo znamená byť v Tebe. Amen.
Pieseň: ES 289
Autor: Peter Dubec


Hospodinovo slovo je naozaj úprimné a všetky Jeho skutky sú pravdivé. Žalmy 33,4

Ježiš hovorí: Nebo a zem sa pominú, ale Moje slová sa nikdy nepominú. Matúš 24,35


Rímskym 6,19-23 :: Modlíme sa za: Svätý Jur (BaS)