Zamyslenie na deň 25.5.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 12,12-26

12  Lebo ako telo je jedno a má mnoho údov, ale všetky údy tvoria jedno telo, aj keď ich je mnoho: tak aj Kristus.   13  Veď aj my všetci v jednom Duchu sme boli pokrstení v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní; a všetci sme boli napojení jedným Duchom.   14  A veď ani telo nie je jeden úd, ale mnoho (údov).   15  Keby noha povedala: Pretože nie som oko, nie som z tela – či zato nie je z tela?   16  A keby ucho povedalo: Pretože nie som oko, nie som z tela – či zato nie je z tela?   17  Keby celé telo bolo oko, kdeže by bol sluch? Keby celé (telo bolo) sluch, kdeže by bol čuch?   18  Takto však Boh rozložil údy v tele, jeden každý z nich, ako On chcel.   19  Keby však všetky (údy) boli jedným údom, kdeže by bolo telo?   20  Takto je síce mnoho údov, ale jedno telo.   21  Veď oko nemôže povedať ruke: Nepotrebujem ťa! alebo hlava zas nohám: Nepotrebujem vás!   22  Ba čo viac: údy tela, ktoré sa zdajú slabšími, sú veľmi potrebné,   23  a tie, ktoré sa nám zdajú menej cennými na tele, tým väčšmi si ich uctievame, a našim neslušným (údom) dostáva sa tým slušnejšieho odenia,   24  ale naše slušné (údy) to nepotrebujú. Tak zostavil Boh telo, že zaostalému dal väčšiu česť,   25  aby nebol v tele rozkol, ale aby údy navzájom rovnako sa starali o seba.   26  A preto keď trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy; keď sa jednému údu dostáva oslava, radujú sa s ním všetky údy.


Telo – jednoduchý obraz, ktorému všetci rozumieme. Vieme úplne presne, čo znamená – každý deň sa s ním stretneme. Niekedy, keď sa prebudím a pozriem sa do zrkadla, musím si povedať: „Nepoznám ťa, ale zuby ti umyjem.“ Napriek tomu obraz cirkvi ako tela je nám veľmi vzdialený. Tá prvá vec, ktorú charakterizuje telo, je – „všetci sme napojení na jedného Ducha“ (verš 13.) Všetko sa začína Jeho pôsobením. Každý, kto si uvedomuje Jeho prítomnosť, je nadšený aj zo spojenia s inými ľuďmi. V liste Efezským 2,13 sa píše: „Ale teraz v Kristovi Ježišovi vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí, stali ste sa blízkymi v krvi Kristovej.“ Môžeme vytvoriť záujmový krúžok, organizáciu či čokoľvek iné. Tam je to len o boji, ktorý sa končí slovami – „nepotrebujem vás“ (verš 21). Len krv Ježiša Krista dokáže urobiť ten zázrak a spojiť nás vzdialených do takej intimity, akou je telo. Tam sa nič neskryje. Nie je to o výsostnom postavení, či dôležitosti jednotlivcov. Lebo „Boh pomiešal telo tak, aby nebolo roztržky v tele, ale aby sa údy navzájom rovnako starali o seba“ (verš 24,25). Základná charakteristika je však uvedená na konci – bolesť jedného je bolesťou všetkých a radosť jedného je radosťou všetkých. Ako by si charakterizoval zbor, ktorého si členom – je to záujmový krúžok, či je to telo?
Autor: Miloš Paštrnák
Pieseň: ES 269


Lebo o tebe dá príkaz Svojim anjelom, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ponesú ťa, aby si si nohy neudrel o kameň. Žalm 91,11-12

Pavol píše: Pán však stál pri mne a posilnil ma. 2.Timoteovi 4,17


SKUTKY APOŠTOLOV 17,(16)22-34 :: MODLÍME SA ZA: HONTIANSKE MORAVCE (HO)