Zamyslenie na deň 24.6.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.MOJŽIŠOVA 13,17-22

17  Keď faraón prepustil ľud, Boh ho neviedol cestou cez krajinu Filištíncov – hoci bola blízko – lebo Boh si riekol: Keby ľud videl vojnu, mohol by to oľutovať a vrátiť sa do Egypta.   18  Boh viedol ľud okľukou cez púšť pri Červenom mori. Izraelci vyšli z Egypta v bojovej pohotovosti.   19  Mojžiš vzal so sebou aj Jozefove kosti; ten totiž zaprisahal Izraelcov takto: Boh sa vás istotne ujme; potom odneste moje kosti odtiaľto so sebou.   20  Potom sa pohli zo Sukkótu a utáborili sa v Étáme, na okraji púšte.   21  Hospodin kráčal pred nimi vo dne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli ísť dňom i nocou.   22  Oblakový stĺp sa vo dne, ani ohnivý stĺp v noci, nevzdialil spred ľudu.


Skratky. My, ľudia máme radi skratky. Asi ste už videli cestičky vychodené krížom cez trávnik. Nikdy som to nevedel pochopiť. Iste, človek tak si ušetrí zopár metrov, a teda niekoľko sekúnd. A vzápätí tie ušetrené sekundy premárni. Navyše, skratky bývajú často náročnejšie – najmä v horách. Tam nás skratky stoja viac síl, viac energie. Nie vždy sú skratky rýchlejšie. Čítali sme časť príbehu, kde Boh vedie Svoj ľud okľukou, nie zaužívanou – „vychodenou“ cestou. Cesta cez krajinu Filištíncov bola bežnou obchodnou cestou. Najvýhodnejšou, najrýchlejšou, najpohodlnejšou. Ale to nemusí byť vždy to najlepšie riešenie. Niekedy nám to môže ublížiť, vziať nám niečo dôležité, môžeme stratiť silu, odvahu, nadšenie, vieru, pokoj, lásku… Možno si pri tej pohodlnej a rýchlej ceste životom prestaneme všímať ľudí okolo seba a prestaneme vnímať Boha. A tak nás niekedy Boh vedie okľukou – dlhšou, náročnejšou a namáhavejšou cestou. Pri tom všetkom je dôležitá skutočnosť, že Boh nás vedie. Boh neposlal Svoj ľud dlhšou cestou – On ich viedol, šiel s nimi. Stále to tak je – neposiela nás samých, ide s nami. Preto Ježiš prišiel do tohto sveta, preto vstúpil do našich životov. Sám si vybral pre seba dlhšiu cestu, okľuku, aby bol s nami – vo dne, v noci. Aj dnes.
Autor: Ján Oslík
Pieseň: ES 473


Zvelebujte so mnou Hospodina a spoločne vyvyšujme Jeho meno! Žalm 34,4

Bol človek, ktorého poslal Boh; menoval sa Ján. Tento prišiel na svedectvo: svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho. Ján 1,6-7


LUKÁŠ 1,57-67(68-75)76-80 :: SKUTKY AP. 19,1-7 :: MODLÍME SA ZA: KEŽMAROK (TA)