Zamyslenie na deň 22.12.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

LUKÁŠ 1,39-56

39  V tie dni vstala Mária a rýchlo sa vydala na cestu do hornatého kraja, do mesta Júdovho.   40  I vošla do domu Zachariášovho a pozdravila Alžbetu.   41  Keď Alžbeta počula pozdrav Máriin, nemluvniatko sa pohlo v jej živote a Duch Svätý naplnil Alžbetu.   42  I zvolala silným hlasom a povedala: Požehnaná medzi ženami a požehnaný plod tvojho života!   43  Ale ako to, že matka môjho Pána prišla ku mne?   44  Lebo, ajhľa, len čo mi zaznel v ušiach hlas tvojho pozdravu, radostne pohlo sa mi v živote nemluvniatko.   45  A blahoslavená, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.   46  Vtedy povedala Mária: Velebí moja duša Pána   47  a môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom Spasiteľovi,   48  že zhliadol na poníženie svojej služobnice, veď, ajhľa, blahoslaviť ma budú odteraz všetky pokolenia,   49  pretože Mocný učinil so mnou veľké veci, a sväté je Jeho meno   50  a Jeho milosrdenstvo s tými, čo sa Ho boja, z pokolení na pokolenia.   51  Dokázal moc svojím ramenom, rozprášil tých, čo sa povyšovali zmýšľaním srdca;   52  mocných zhodil z trónov a povýšil ponížených,   53  lačných nasýtil dobrými vecami a bohatých prepustil naprázdno;   54  ujal sa Izraela, svojho služobníka, pamätlivý milosrdenstva,   55  ako povedal našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.   56  Mária zostala s ňou asi tri mesiace, potom sa vrátila domov.


Aké dôvody na radosť ma Mária? Prvým dôvodom je to, čo Boh pre ňu urobil – Božie spasenie pre jednotlivca. Mária oslovuje Boha ako svojho Pána a Spasiteľa. Týmto, ako budúca matka nášho Pána, sa pokorne stavia medzi ostatných hriešnikov. Len hriešnici potrebujú Spasiteľa. A Mária spoznáva, že ona je jednou z nich. Druhým dôvodom na oslavu je to, čo Boh robí pre generácie – Božie milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie. Čo znamená Božie milosrdenstvo? Znamená to pomôcť bezmocným, ktorí si sami nemôžu pomôcť. Toto Božie milosrdenstvo prechádza z generácie na generáciu. Lebo Jeho milosrdenstvo sa nemení. Dnes nie je menšie, ako bolo včera a ani zajtra nebude menšie, ako dnes. Aj vtedy, keď tu my nebudeme, Božie milosrdenstvo zostane s našimi deťmi. Tretím dôvodom na oslavu je to, čo Boh robí pre Svoju cirkev – Božia vernosť Svojmu ľudu. V tejto adventnej piesni Mária vidí, že to, čo sa deje s jednotlivcom, je súčasťou veľkého Božieho plánu s Božím ľudom. Vo svojej viere sme veľakrát príliš zaťažení na seba. Sme individualisti. Boh, ja a dosť. Ona tu vyzdvihuje Božiu vernosť voči cirkvi. Boh sa rozpamätal na Svoje milosrdenstvo. Čo je to, na čo Boh nezabúda? Na všetky vyznané hriechy Boh zabúda, ale na Svoje milosrdenstvo nezabúda. Lebo Boh je verný Svojím sľubom.
Autor: Stano Grega
Pieseň: ES 535


Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom – hovorí Hospodin mocností. Zachariáš 4,6

Vierou padli múry Jericha. Židom 11,30


ZJAVENIE JÁNA 22,16.17.20.21 :: MODLÍME SA ZA: SVÄTOPLUKOVO (DN)