Zamyslenie na deň 21.9.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

JEREMIÁŠ 26,1-19

1  Na začiatku panovania judského kráľa Jojákíma, syna Joziášovho, zaznelo Jeremiášovi toto slovo Hospodinovo:   2  Takto vraví Hospodin: Postav sa na nádvorie domu Hospodinovho a všetkým judským mestám, ktoré sa prichádzajú klaňať do Jeho domu, hovor slová, ktoré som ti prikázal hovoriť; nevynechaj ani slovo.   3  Azda poslúchnu a každý sa navráti zo svojej zlej cesty; ja oľutujem pohromu, ktorú zamýšľam dopustiť na nich pre ich zlé skutky.   4  Povedz im: Takto vraví Hospodin: Ak neposlúchnete a nebudete chodiť podľa môjho učenia, ktoré som vám predložil,   5  a nedáte na slová mojich sluhov, prorokov, ktorých ustavične posielam k vám – akože ste ich neposlúchali:   6  naložím s týmto domom ako so Šílom a toto mesto urobím kliatbou pre všetky národy zeme.   7  Kňazi, proroci aj všetok ľud počuli Jeremiáša hovoriť tieto slová v dome Hospodinovom.   8  Keď Jeremiáš dopovedal všetko, čo mu Hospodin prikázal hovoriť celému ľudu, chytili ho kňazi, proroci i všetok ľud a povedali: Musíš zomrieť.   9  Prečo si prorokoval v mene Hospodinovom: Tento dom bude ako Šílo a toto mesto tak spustne, že bude bez obyvateľov? Všetok ľud sa zhŕkol k Jeremiášovi do domu Hospodinovho.   10  Keď sa judské kniežatá dozvedeli o tom, vyšli z kráľovského paláca hore do domu Hospodinovho a sadli si pri vchode do Novej brány domu Hospodinovho.   11  Kňazi a proroci povedali kniežatám a všetkému ľudu: Tento muž je hoden smrti, lebo prorokoval proti tomuto mestu, ako ste počuli na vlastné uši.   12  Vtedy Jeremiáš povedal všetkým kniežatám a všetkému ľudu: Hospodin ma poslal prorokovať proti tomuto domu všetky slová, ktoré ste počuli.   13  Teraz však polepšite svoje cesty a svoje skutky, počúvajte slovo Hospodina, svojho Boha, a Hospodin oľutuje zlo, ktoré vyslovil proti vám.   14  Ja som vo vašich rukách, urobte so mnou, čo uznáte za dobré a spravodlivé.   15  Len vezmite na vedomie, že ak ma usmrtíte, uvalíte nevinnú krv na seba a na toto mesto i na jeho obyvateľov, lebo Hospodin ma naozaj poslal k vám povedať vám verejne všetky tieto slová.   16  Nato kniežatá i všetok ľud povedali kňazom a prorokom: Tento človek nie je hoden smrti, lebo k nám hovoril v mene Hospodina, nášho Boha.   17  Niektorí zo starších krajiny povstali a povedali celému zhromaždeniu ľudu:   18  Micheáš z Mórešetu prorokoval za dní judského kráľa Chizkiju a povedal všetkému ľudu Judska: Takto vraví Hospodin mocností: Sion bude zoraný na pole, Jeruzalem bude zrúcaninou a chrámový vrch zalesnenou výšinou.   19  Či ho preto vydal na smrť judský kráľ Chizkija a celý Júda? Či sa nebál Hospodina a nesnažil sa udobriť Jeho tvár, takže Hospodin oľutoval zlo, ktorým im pohrozil? My však chceme uvaliť veľkú neprávosť na seba.


Dám si povedať, alebo si nedám povedať? Nedávno v istom cirkevnom zbore zaznelo: „Pošlite nám už konečne dobrého farára, ktorý by vyučoval Božie Slovo, ktorý by nás viedol, ktorý by sa staral o náš cirkevný zbor! Či o nás už nikto nemá záujem?“ Ale má! Pán Boh má záujem o teba, o mňa, o všetkých! A Pán Boh nám aj posiela Svojich služobníkov, ibaže my nie sme vždy ochotní ich prijať a počuť, čo nám hovoria. – – Jeremiáš vstúpil do chrámu a kázal. Aká bola reakcia ľudu? Chytili ho a povedali: „Musíš zomrieť“ (v. 8). Nechceme ťa počúvať! – – Je také ľahké človeka odsúdiť! Niekedy sa nám nepáči, ako vyzerá, niekedy, čo hovorí, ako sa správa… Všeobecný postoj k prorokom bol vždy odmietavý – Božie Slovo sa ťažko počúva, najmä, keď karhá, napomína. To však neznamená, že v Ňom nie je láska! Aj rodičia napomínajú deti, ale to neznamená, že ich nemilujú (Žd 12,5)! Jeremiáš napriek odmietavej reakcii poslucháčov – vytrval. A tu vidíme, že sa v nich niečo pohlo. Niečo sa mení. Spôsobuje to meno „Hospodin“. Čo pre mňa znamená meno „Hospodin“? Som ochotný vnímať Jeho Slovo, keď mi chce niečo povedať? Pán Boh nehovorí iba to, čo chcem počuť. Niekedy musí povedať aj tvrdé slová, ktoré Jeho bolia rovnako, ako mňa. Ale vždy je to pre moje dobro. Nech si aj dnes dám povedať, čo mi hovorí môj Boh.
Autor: Mária Popičová
Pieseň: ES 615


Keď chradne môj duch vo mne, Ty aj vtedy poznáš môj chodník. Žalm 142,4

Požehnaný Boh, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení. 2.Korintským 1,3-4


LUKÁŠ 7,1-10 :: MODLÍME SA ZA: OSTRÁ LÚKA (ZV)