Zamyslenie na deň 21.6.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 10,1-23a

1 Žil v Cezarei muž menom Kornelius, stotník takzvaného italského prápora, 2 nábožný a bohabojný s celým svojím domom, ktorý dával ľudu štedré almužny a ustavične sa modlieval k Bohu. 3 Raz okolo tretej hodiny popoludní jasne videl vo videní, ako anjel Boží pristúpil k nemu a oslovil ho: Kornelius! 4 Uprene sa zahľadel na anjela a preľaknutý povedal: Čo je, Pane? Odpovedal mu: Tvoje modlitby a almužny vstúpili pred tvár Božiu a Boh sa rozpomenul na ne. 5 Pošli teda mužov do Joppy a povolaj si Šimona, prímenom Petra; 6 býva u istého garbiara Šimona, ktorý má dom pri mori. A on ti povie, čo máš robiť. 7 Len čo anjel, ktorý hovoril k nemu, odišiel, zavolal si (Kornelius) dvoch zo sluhov a zbožného vojaka spomedzi tých, čo stále boli pri ňom, 8 vyrozprával im všetko a poslal ich do Joppy.

9 Na druhý deň, ako šli a blížili sa k mestu, tak okolo poludnia, vyšiel Peter na strechu domu, aby sa pomodlil. 10 Potom vyhladol a chcel si zajesť. Ale kým mu niečo pripravovali, prišiel do vytrženia: 11 videl otvorené nebo a akási nádoba – ako veľké prestieradlo na štyroch rohoch zviazané – zostupovala k nemu a spúšťala sa na zem; 12 a v nej všetky možné štvornohé zvieratá divá zver, plazy a nebeské vtáctvo. 13 A zaznel k nemu hlas: Vstaň, Peter, zabíjaj a jedz! 14 Ale Peter povedal: Nie, Pane, pretože som nikdy nejedol nič poškvrnené a nečisté. 15 A aj druhý raz zaznel k nemu hlas: Čo Boh očistil, to ty nemaj za poškvrnené! 16 Tak sa to opakovalo tri razy; a hneď nato zdvihla sa nádoba do neba.

17 Kým bol Peter v rozpakoch, čo znamená videnie, ktoré videl, ajhľa, mužovia, poslovia Korneliovi, dopytovali sa na Šimonov dom a zastali pred bránou. 18 Pýtali sa: Či tu býva Šimon, prímenom Peter? 19 A keď Peter rozmýšľal o videní, riekol mu Duch: Ajhľa, dvaja mužovia ťa hľadajú. 20 Vstaň, zíď dolu, choď s nimi a neváhaj, lebo ja som ich poslal. 21 Peter zišiel k mužom a povedal im: Ajhľa, ja som, ktorého hľadáte. Kvôli čomu ste prišli? 22 Odpovedali mu: Stotník Kornelius, muž spravodlivý a bohabojný, ktorému celý židovský národ vydáva dobré svedectvo, dostal rozkaz od svätého anjela, aby ťa povolal do svojho domu a vypočul tvoje slová. 23 Zavolal ich teda dnu a pohostil.


Nikto nie je vylúčený zo spásy. Prvé dni kresťanstva boli skutočne vzrušujúce. Duch Boží mocne pôsobil a životy ľudí sa menili. Prekvapujúce bolo, že sa k Pánovi Ježišovi Kristovi obracali ľudia z najrôznejšieho prostredia. Dokonca aj obávaný Saul (Pavol) sa stal kresťanom. Na dobrú správu o Pánovi Ježišovi reagovali dokonca aj pohania. Medzi prvými z nich bol rímsky stotník Kornélius. Nebol v jednoduchom postavení, zastupoval síce Rím, ale jeho domov bol v Cezarei. Počas dlhých rokov pobytu v Izraeli postupne prijal Boha Izraela za svojho. Mal povesť zbožného muža, ktorý svoju vieru dával najavo činmi a Židia si ho preto vážili. – – Spoznávame štyri dôležité rysy Kornéliovho charakteru, ktoré nás inšpirujú: 1. usilovne premýšľal o Bohu; 2. ctil si a uctieval Boha; 3. štedro dával ľuďom, ktorí boli v núdzi; 4. modlil sa. Pán Boh mu povedal, aby poslal po Petra, pretože Peter mu poskytne ešte väčšie poznanie o Bohu, ktorého priazeň si chcel získať. – – Kornélius je dôkazom, že Pán Boh je ochotný použiť aj neobyčajné prostriedky, aby zasiahol tých, ktorí Ho túžia poznať. Nemá žiadnych obľúbencov a neskrýva sa pred tými, ktorí Ho chcú nájsť. Boh poslal Svojho Syna, pretože miluje celý svet. Nuž, a do tohto sveta patrí Peter, Kornélius aj ty.
Autor: Blanka Kostelná
Pieseň: ES 569


Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, od slov môjho kriku! Žalm 22,2

Lebo tým, že Kristus sám trpel, keď bol pokúšaný, môže pomáhať pokúšaným. Židom 2,18


Ezechiel 3,22-27 :: MODLÍME SA ZA: Marhaň (Šz)