Zamyslenie na deň 2.12.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.Tesalonickým 3,1-18

1 Nakoniec, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo a oslávilo tak ako aj u vás, 2 a aby sme sa zachránili od nečestných a zlých ľudí. Lebo viera nie je daná všetkým. 3 Ale verný je Pán, ktorý vás utvrdí a zachová od zlého. 4 Dôverujeme vám v Pánovi, že robíte a budete robiť, čo vám prikazujeme. 5 Nech vám Pán vedie srdce k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. 6 Prikazujeme vám, bratia, v mene Pána Ježiša Krista: Stráňte sa každého brata, ktorý žije neporiadne, a nie podľa podania, ktoré ste prijali od nás. 7 Lebo sami viete, ako nás treba napodobňovať. Veď my sme nežili u vás neporiadne; 8 ani chlieb sme od nikoho zadarmo nejedli, ale dňom i nocou sme ťažko a namáhavo pracovali, len aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. 9 Niežeby sme nemali na to právo, ale aby sme vám dali príklad, ako nás napodobňovať. 10 Veď keď sme boli u vás, prikazovali sme vám: Ak niekto nechce pracovať, nech ani neje! 11 Počúvame totiž, že niektorí medzi vami neporiadne nažívajú, nič nerobia, ale neužitočné veci stvárajú. 12 Takým prikazujeme a napomíname ich v Pánovi Ježišovi Kristovi, aby v pokoji pracovali a jedli svoj chlieb. 13 Ale vy, bratia, neochabujte činiť dobre. 14 Ak niekto neposlúchne slová tohto nášho listu, poznamenajte si ho a nestýkajte sa s ním, aby sa zahanbil. 15 Nepokladajte ho však za nepriateľa, ale priveďte ho k rozumu ako brata. 16 Sám Pán pokoja daj vám stály pokoj vo všetkom. Pán so všetkými vami!

17 Tu môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav, čo je overením každého (môjho) listu. Tak vždy píšem. 18 Milosť nášho Pána Ježiša Krista so všetkými vami! Amen.


Zachovávaj seba čistého. Táto výzva Božieho slova je aj pre nás veľmi aktuálna. Vidíme okolo seba veľa nečistých vecí v spoločnosti, rodinách i v cirkevných kruhoch. Dnešná kapitola nám potvrdzuje, že rovnako tomu bolo aj v Tesalonikách. Slovo Pánovo sa tam rýchlo šírilo a oslávilo tak Pána Boha. Pavel prosí o modlitby za svoju službu. Potrebuje ochranu v prostredí nečestných, zlých, neriadne žijúcich a príživníckych ľudí, ktorí nechceli pracovať. Aj v takomto prostredí má kresťan neochabovať činiť dobre. – – Jedného dňa istá žena prechádzala okolo obrovského smetiska. Haldy špiny a odpadkov sa týčili do výšky. Všimla si opotrebované staré pneumatiky, šaty, rozkladajúce sa jedlo a iný, nepríjemne páchnuci odpad. Uprostred smetiska objavila niečo, čo okamžite pritiahlo jej pozornosť. Prišla bližšie a uvidela nádherný, biely kvet. Povedala si: „Aké nevšedné prekvapenie nájsť taký čistý kvietok medzi toľkou špinou a odpadom! Rada by som bola ako tento kvietok.“ Počujme aj dnes výzvu Ducha Božieho cez Jeho Slovo: nehľaď na okolnosti okolo seba, ale zachovaj seba čistého!
Autor: Jozef Kováč
Pieseň: ES 498


Odvráťte sa každý od svojej zlej cesty a od svojich zlých skutkov. Jeremiáš 25,5

Vydávajte preto ovocie hodné pokánia! Lukáš 3,8


Zjavenie 21,10-14. 21-27 :: MODLÍME SA ZA: Veľký Lom (No)