Zamyslenie na deň 13.11.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zjavenie Jána 21,9-14

9 Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, ktorí mali sedem čiaš naplnených siedmimi poslednými pliagami, a hovoril mi toto: Poď, ukážem ti nevestu, manželku Baránkovu! 10 A odniesol ma v duchu na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ktoré zostupuje z neba od Boha 11 a má slávu Božiu. Jeho jas bol podobný najvzácnejšiemu kameňu ako ligotavému kameňu jaspisu. 12 Mesto malo mohutné a vysoké hradné múry s dvanástimi bránami, na bránach dvanásť anjelov s napísanými menami, menami dvanástich kmeňov synov izraelských. 13 Tri brány od východu, tri brány od severu, tri brány od juhu a tri brány od západu. 14 Hradné múry mesta mali dvanásť základných kameňov a na nich dvanásť mien dvanástich Baránkových apoštolov.


Nevesta Baránkova. Možno na počudovanie mnohých je ňou ten nový Jeruzalem, o ktorom sme čítali aj včera a ktorý apoštol Ján videl zostupovať z neba od Boha, pripravený ako nevestu vyzdobenú svojmu Ženíchovi. Má slávu Božiu a jeho jas je pripodobnený jaspisu, najvzácnejšiemu kameňu. V tomto meste je stánok Boží s ľuďmi vykúpenými Božím Baránkom, Pánom Ježišom Kristom. Dvanásť brán tohto mesta má mená dvanástich kmeňov izraelského, starozmluvného Božieho ľudu a základné kamene mestských hradieb majú mená dvanástich Ježišových apoštolov. Tu žije teda spolu starozmluvný i novozmluvný Boží ľud v radosti a v spoločenstve so svojím Bohom, tu sa stretávajú Stará a Nová zmluva, zákon i evanjelium, učenie prorokov i apoštolov, ktoré tvorí hradby tohto mesta. A môžeme pokračovať v tomto zamyslení slovami včerajšej piesne: „Nikdy nekončí deň, tvár kde Baránka zriem, Ním je mesto vždy osvietené. Večne kvitne tá zem, vtákov zvučí v nej spev, tam každý vždy šťastný byť smie. Domov vytúžený, biedy pozbavený, kde nepočuť víchrice hlas, len zo zlata, skla, mesto ulice má, jeho rieka kryštálov jas.“ A s iným nábožným pevcom prosme: „Pane Bože, dostať sa tam, prosíme Ťa, pomáhaj nám!“
Autor: Anna Gabčanová
Pieseň: ES 700


Hospodin hovorí: Vy sami ste videli, ako som vás niesol na orlích krídlach a ako som vás priviedol k sebe. 2.Mojžišova 19,4

Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia. Efezským 3,20-21


Jeremiáš 18,1-10 :: Modlíme sa za: Nové Mesto nad Váhom (Po)