Zamyslenie na deň 13.1.2024

Marek 3,1-6

1 Keď znova vošiel do synagógy, bol tam človek s ochrnutou rukou. 2 Pozorne ho sledovali, či nezačne uzdravovať v sobotu, aby ho mohli obžalovať. 3 A Ježiš človeku s nehybnou rukou prikázal: „Postav sa do stredu!“ 4 A povedal im: „Je dovolené v sobotu robiť dobre alebo zle, život zachrániť alebo zničiť?“ Oni však mlčali. 5 Vtedy si ich s hnevom premeral a zarmútený nad ich bezcitným srdcom povedal tomu človeku: „Vystri ruku!“ On ju vystrel. A jeho ruka ozdravela. 6 Farizeji hneď odišli a radili sa s herodiánmi, ako ho zahubiť.


Vystreté ruky, uzdravené srdce. Tešíte sa na naše bohoslužby? Čo by ste na nich zmenili? Ja sa na bohoslužby teším, a ak viem, že Ježiš je v našom strede, moje srdce jasá. Myslím, že potrebujeme viac radosti, viac záujmu o toho, kto sedí vedľa mňa či predo mnou. V našich spoločenstvách máme veľa chorých, ktorí majú vyschnuté nielen ruky, ale hlavne srdcia. Ježiš pozerá a vidí nás, vie o nás všetko. V našom texte vidíme, ako vošiel do synagógy a bol tam človek… Pán Ježiš sa poobzeral a zarmútený zatvrdilosťou ich sŕdc povedal: Vystri ruku! Naše chrámy by sa plnili ľuďmi, ak by sa prejavovali znamenia ako v dnešnom príbehu. Kto z nás by nechcel byť zdravý? Ježišovi však ide najprv o duchovné uzdravenie. Prichádzajme s radosťou do chrámu a vďačne vystierajme k Pánovi naše ruky. Prijímajme dary, ktoré nám Pán Ježiš s láskou dáva. Prosme za dar uzdravenia ducha a potom i tela. Prosme za kazateľov, prosme za mladú generáciu. Nás nezachráni zákonnícke dodržiavanie soboty, ale to, či dôverujem Ježišovi a či On je mojím Pánom. Farizeji aj s herodiánmi (s tými, čo poklonkovali vtedajšej vláde Herodesa) nechceli byť uzdravení. Ich ochrnuté ruky nevystierali k Ježišovi a ich srdcia ostali nenaplnené. Neodchádzajme z našich bohoslužieb ako farizeji a herodiáni.

Modlitba: Pane Ježišu, uzdravuj naše spoločenstvá, náš cirkevný zbor. Vystierame k Tebe naše ochrnuté ruky. Uzdrav i zomdlené srdcia, obživ nás. Vďaka, Pane, za nový deň a za novú milosť. Amen.
Pieseň: ES 238
Autor: Dušan Brehuv


Hľa, dal si mi času na piaď a dĺžka môjho života pre Teba je ako nič. Každý človek je len akoby vánok, aj keď pevne stojí. Žalm 39,6

Pavel píše: „Neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň.“ 2.Korinťanom 4,16


Matúš 4,12-17 • Modlíme sa za: Giraltovce (ŠZS)