Zamyslenie na deň 11.8.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 8,10-21

10  hneď vstúpil na loď spolu s učeníkmi a prišiel do kraja Dalmanuta.  11  Tu vyšli (k Nemu) farizeji a začali sa hádať s Ním; žiadali od Neho znamenie z neba, a tak Ho pokúšali.   12  Povzdychol si a povedal: Prečo žiada znamenie toto pokolenie? Veru, hovorím vám: Nebude dané znamenie tomuto pokoleniu!   13  A opustiac ich, zase vstúpil na loď a preplavil sa na druhú stranu.   14  Ale (učeníci) zabudli si vziať chleba; nemali na lodi so sebou viac, len jeden chlieb.   15  On ich vystríhal: Dajte si pozor! Varujte sa kvasu farizejov a kvasu Herodesovho!   16  I hovorili si medzi sebou: To preto, že nemáme chleba!   17  Ježiš to zbadal a povedal im: Prečo hovoríte o tom, že nemáte chleba? Či ešte vždy nechápete a nerozumiete? (Ešte vždy) je zatvrdnuté vaše srdce?   18  Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a nečujete? Či sa nepamätáte,   19  koľko plných košov zvyškov ste nazbierali, keď som piatim tisícom lámal päť chlebov? Odpovedali Mu: Dvanásť.   20  A keď som tých sedem (chlebov lámal) pre štyri tisíce, koľko plných košov zvyškov ste nazbierali? Odpovedali: Sedem.   21  Vtedy im povedal: Či ešte nerozumiete?


Daj nám znamenie! Farizeji chceli vidieť zázrak. Pokúšali Krista, aby im dal nejaké znamenie z neba. Aké trúfalé! Po všetkých tých zázrakoch, ktoré Ježiš spravil, dokázali pred Neho prísť a povedať, že chcú znamenie! Ich oči boli zaslepené. Stáli v blízkosti samého Boha, ktorý bol tým najdokonalejším znamením, no nechceli to vidieť a prijať. Ich srdce bolo zatvrdnuté. Hľadali niečo, čo mali hneď pred sebou, a predsa to nevideli. Ich motivácia nebola úprimná, ale provokačná. Ako často aj my žiadame Boha, aby urobil nejaký zázrak, ktorý by ukazoval na to, že Hospodin existuje a že ešte stále koná?! No pritom ako keby sme zabúdali na všetko, čo už v našom živote vykonal a že sa o nás stále stará. Ježiš naše pohľady (a rovnako pohľady farizejov v 8,18-19) upriamuje na to, čo pre nás urobil. „Či si nepamätáte, koľko plných košov zvyškov ste nazbierali, keď som piatim tisícom lámal päť chlebov?“ Či si aj my nepamätáme, ako…? Nedovoľme diablovi a našim pochybnostiam, aby nám zatienili pohľad na Krista a stále si vo svojej mysli a čítaním Biblie pripomínajme všetky zázraky a znamenia, ktoré Kristus pre nás vykonal! Prosme Boha, aby nám naše kamenné srdce zmenil na mäsité a dal nám Svojho Ducha (Ez 11,19)!
Autor: Danica Fojtíková
Pieseň: ES 230


Obnov nás, Hospodine, Bože mocností, a rozjasni Svoju tvár, aby sme boli spasení. Žalm 80,20

Keď Pán uzrel vdovu, zľutoval sa nad ňou a povedal jej: Neplač! Potom pristúpil, dotkol sa már, a tí, čo ich niesli, zastali. A riekol: Mládenec, hovorím ti, vstaň! Lukáš 7,13-14


1.PETRA 5,1-5 :: MODLÍME SA ZA: ĽUBOREČ (NO)