Zamyslenie na deň 11.7.2024

2.Mojžišova 32,30-33,6

30 Na druhý deň povedal Mojžiš ľudu: „Dopustili ste sa veľkého hriechu, ale teraz vystúpim k Hospodinovi, azda ho uzmierim za váš hriech.“ 31 Mojžiš sa vrátil k Hospodinovi a povedal: „Ach, tento ľud sa dopustil veľkého hriechu, urobil si zlatých bohov. 32 Strpíš ešte ich hriech? Ak nie, tak ma vymaž zo svojej knihy, ktorú píšeš!“ 33 Hospodin však Mojžišovi povedal: „Zo svojej knihy vytriem toho, kto zhrešil proti mne. 34 Ty teraz choď a veď ľud na miesto, o ktorom som ti povedal. Môj anjel pôjde pred tebou. Keď však príde deň môjho navštívenia, potrestám ich za ich hriech.“ 35 Hospodin trestal ľud, pretože si urobili teľa, ktoré zhotovil Áron.

33:1 Hospodin povedal Mojžišovi: „Odíď odtiaľto aj s ľudom, ktorý si vyviedol z Egypta, do krajiny, ktorú som pod prísahou sľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, keď som povedal: Dám ju tvojmu potomstvu. 2 Pošlem pred tebou anjela a vyženiem Kanaánčanov, Amorejčanov, Chetitov, Perizzejcov, Chivvijov a Jebúsejov. 3 Prídeš do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Ja však nepôjdem s vami, lebo ste tvrdošijný ľud. Inak by som vás musel cestou vyhubiť.“ 4 Keď ľud počul túto zlovestnú reč, zosmutnel a nikto si na seba nevzal nijakú ozdobu. 5 Potom Hospodin povedal Mojžišovi: „Povedz Izraelitom: ‚Ste tvrdošijný ľud! Keby som čo len chvíľu šiel s vami, musel by som vás vyhubiť. Teraz však odložte zo seba svoje ozdoby, nech viem, ako s vami naložím.‘“ 6 Od vrchu Horeb už Izraeliti nenosili ozdoby. 


Opustení, sprevádzaní. Ľud spáchal hriech. Mojžiš vyprosuje odpustenie. Hospodin trestá, no neopúšťa. Ak Mojžiš rozbil dosky zákona a nastala náboženská vojna, krviprelievanie a boj na život a na smrť, počítali by sme, že končí celá výprava za slobodou. Odišli z otroctva, nasledovali Mojžiša, ktorého poslal na ich záchranu Boh Abraháma, Izáka a Jákoba. Pod vrchom Sinaj vypovedali vernosť svojmu Vodcovi a vrátili sa k pohanským bôžikom. Rozpad bol krvavý. Plán záchrany stroskotal, sľuby sa nenaplnia. „Ja však nepôjdem s tebou, aby som ťa cestou nezničil,“ hovorí Hospodin Mojžišovi, ale na cieli trvá: „choď… do krajiny… ktorú som zasľúbil“ a: „… pred tebou pošlem anjela.“ Ľud je tvrdohlavý, hriešny, ďaleko od Božej svätosti, nehodný. A uvedomuje si to. Zaslúži si opustenosť. Pán sa mu vzďaľuje. Alebo on sa vzďaľuje Pánovi? Koná však pokánie a Ten, ktorý ho sprevádzal, vo Svojom pláne a zámere nepopustí. Bude ich aj naďalej sprevádzať a dovedie do cieľa. – – Kristus bol síce ukrižovaný a snažili sa mnohí o Jeho odstránenie zo spoločenstva ľudí, vrátil sa však v moci vzkriesenia a Svojich sprevádza, aby dosiahli život večný. Sme opustení? Nie, sme sprevádzaní!

Modlitba: Bože, ďakujem za Pána Ježiša a Tvoju vernosť napriek našim zlyhaniam. Odpusť, že si robím rôzne modly a vytláčam Ťa zo života. Prosím, stále ma veď a očisťuj, nech konám, čo sa Ti páči pod Tvojím vedením. Amen.
Pieseň: ES 105
Autor: Daniel Midriak


Miesto toho, aby im hovorili: „Vy nie ste Môj ľud,“ budú im hovoriť: „Deti živého Boha“. Ozeáš 2,1

Už nie si otrok, ale syn; a ak syn, tak skrze Boha aj dedič. Galaťanom 4,7


Matúš 18,1-6 • Modlíme sa za: Ratková (GeS)