Zamyslenie na deň 10.7.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 15,36-16,5

O niekoľko dní povedal Pavel Barnabášovi: Vráťme sa a po všetkých mestách, v ktorých sme zvestovali slovo Pánovo, ponavštevujeme bratov, ako sa majú. 37 Barnabáš chcel vziať aj Jána, prímenom Marka. 38 Ale Pavel nástojil, aby ho nebral, pretože sa v Pamfýlii odlúčil od nich a nešiel pracovať s nimi. 39 Povstal teda rozpor medzi nimi, takže sa rozišli. Barnabáš vzal Marka a odplavil sa na Cyprus. 40 Pavel si však pribral Síla a porúčaný bratmi milosti Pánovej odišiel, 41 pochodil Sýriu a Cilíciu, posiľňujúc cirkevné zbory.

16:1 Tak prišiel (Pavel) aj do Derby a Lystry. A hľa, bol tam učeník menom Timoteos, syn veriacej ženy Židovky a otca Gréka, 2 o ktorom bratia v Lystre a Ikónii vydávali dobré svedectvo. 3 Pavel chcel, aby šiel s ním; i vzal ho so sebou a obrezal kvôli Židom v tých krajoch, keďže všetci vedeli, že mal otca Gréka. 4 Kadiaľ chodili po mestách, všade nariaďovali zachovávať ustanovenia, na ktorých sa uzniesli apoštolovia a starší v Jeruzaleme. 5 A tak sa cirkevné zbory utvrdzovali vo viere a rozmnožovali počtom zo dňa na deň.


Sklamaná dôvera. Už si počul o nejakom cirkevnom zbore, kde mali rozpor alebo nedorozumenie? Naivná otázka, však? Samozrejme, že áno. A hneď si to aj vieme ospravedlniť: Veď sme len ľudia – tým myslíme, že sme „len“ hriešnici, čo v praxi často znamená, že sme tvrdohlaví, pyšní, samoľúbi a neodpúšťajúci. A niekedy sa odvoláme aj na to, že veď aj svätý apoštol Pavel sa pohádal so svojím spolupracovníkom Barnabášom. Prečo sa nezhodli? Kvôli Jánovi, ktorý ich už v minulosti raz opustil a nešiel pracovať s nimi. Už si sa sklamal niekedy v priateľovi? Bolí to. Najmä, ak je to brat v Kristovi. A ešte ak je to pracovník na Božej vinici a ten ťa zradí! Či Pavel zabudol na slová svojho Majstra: „A čoby sa sedemkrát za deň previnil proti tebe a sedem ráz vrátil a kajal, odpusť mu“? Alebo je zrada týkajúca sa práce v cirkvi neodpustiteľný hriech? Často sa tak zdá. Mnohokrát to v zbore, v cirkvi vyzerá tak, že dokážeme odpustiť všetko, len nie sklamanú dôveru brata, sestry. Staré sklamanie rozdelilo najprv Jána a Pavla a následne aj Pavla a Barnabáša. Dominový efekt neodpustenia. A pritom sa všetci modlíme rovnako: „Otče, odpusť nám naše viny, tak ako aj my odpúšťame svojím vinníkom.“ Tak sa skloň hneď teraz pred Pánom a urob si inventúru svojho srdca! Sklamal ťa niekedy niekto? Čo s tým urobíš?
Autor: Milo Velebír
Pieseň: ES 325


Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. 1.Mojžišova 1,1

Vierou chápeme, že veky povstali slovom Božím. Židom 11,3


Galatským 6,1-5 :: MODLÍME SA ZA: Nandraž (Ge)