Zamyslenie na deň 1.2.2024

FEBRUÁR
Heslo mesiaca: Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti. 2.Timotejovi 3,16


2.Timotejovi 2,14-21

14 Toto pripomínaj a dôrazne ich varuj pred Bohom, aby sa nepúšťali do hádok o slová, veď to nie je na nič užitočné; vedie to iba do záhuby tých, čo ich počúvajú. 15 Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť a správne podáva slovo pravdy. 16 Vyhýbaj sa bezbožným prázdnym rečiam, lebo takíto ľudia budú čoraz väčšmi postupovať v bezbožnosti. 17 Ich slovo sa bude šíriť ako rakovina. Patria k nim Hymeneus a Filétus. 18 Oni zablúdili ďaleko od pravdy, keď hovoria, že zmŕtvychvstanie už bolo, a podvracajú vieru niektorých. 19 Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať: Pán poznal tých, čo sú jeho a „Nech sa odvráti od neprávosti každý, kto vyslovuje Pánovo meno.“ 20 Vo veľkom dome sú nielen zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené; jedny slúžia na vznešený cieľ, druhé na všedný. 21 Ak sa teda niekto očistí od týchto vecí, bude nádobou na vznešený cieľ, posvätenou, užitočnou Pánovi, pripravenou na každé dobré dielo.


V službe Kristovi. Boží Syn Ježiš Kristus vytvoril nádherné spoločenstvo lásky a jednoty z ľudí rozdielnych záujmov a odovzdal Svojim učeníkom to, čo prijal od Svojho Otca. Podľa Jeho príkladu sa aj apoštol Pavel snažil tvoriť spoločenstvá lásky z tých, ktorí uverili evanjeliu, že Boh miluje každého človeka. Nebolo to však ľahké, lebo nie každý sa podriadil Ježišovi Kristovi, ale v spoločenstve veriacich potom presadzoval seba a svoje myšlienky, čo rozbíjalo spoločenstvo a prinášalo veľa rozbrojov a hádok či až nenávisti. Služobníka Kristovho až tak vyčerpáva viesť zápasy, vlastne so svojimi, že sa mu to stáva veľkou prekážkou pri šírení evanjelia tým, ktorí Božiu lásku ešte neprijali. Apoštol Pavel povzbudzuje mladého Timotea, aby nedovolil rozvíjať nesprávne názory a postoje v spoločenstve veriacich, ale aby každého viedol k podriadenosti a službe Spasiteľovi. Lebo čím viac bude človek slúžiť Bohu, tým menej bude chcieť presadzovať seba aj medzi svojimi. Preto je na mieste pred každým vyjadrením odpovedať si na otázku: Tým, čo idem povedať, slúžim Kristovi, alebo presadzujem seba a svoje názory?

Modlitba: Pane Ježišu, ďakujem za Tvoju lásku, ktorou miluješ každého človeka a ktorou ma premieňaš, aby som už nežil pre seba, ale pre Teba. Pomôž mi tvoriť spoločenstvo lásky a nepresadzovať seba. Amen.
Pieseň: ES 452
Autor: Michal Belanji


Hospodin hľadí z neba na ľudí, díva sa, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha. Žalm 14,2

Vzrastajte v milosti a poznávaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. 2.Petrov 3,18


2.Korinťanom 4,1-5 • Modlíme sa za: Horné Zelenice (BaS)