Zamyslenie na deň 6.4.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.PETRA 3,1-7

1 Podobne ženy, poddané buďte svojim mužom, aby ste mužov, ktorí sa protivia slovu, mlčky získali svojím počínaním,   2 až uvidia vaše cudné správanie v bázni.   3 Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, naobliekané šaty,   4 ale skrytý človek srdca, to jest neporušiteľný a pred Bohom veľmi vzácny duch krotkosti a tichosti.   5 Tak sa ozdobovali kedysi aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli poddané svojim mužom;   6 ako Sára, ktorá poslúchala Abraháma a nazývala ho pánom. Vy ste jej dcérami, keď dobre robíte a nebojíte sa nijakého postrachu.   7 Podobne mužovia, uznanlivo nažívajte so ženským pokolením ako so slabším a uctite si ich ako spoludedičky milosti života, aby vaše modlitby neboli daromné.


„Vnútorné ozdoby.“ Manželstvo oddávna patrí k najvýznamnejším spoločenským formám. Nie je preto náhodné, že aj kresťanská cirkev mu venovala a venuje mimoriadnu pozornosť. Nezmenil sa však kontext manželstva od dôb napísania nášho listu? Určite áno. Asi nikdy nebol tlak na rodinu a manželstvo taký veľký, ako dnes: Migrácia za prácou. Nároky v zamestnaní. Rozdelené rodiny. Rozdelení manželia. No napriek tomu sme vyzývaní, aby sme si manželstvo, to najdôležitejšie intímno-duchovné spoločenstvo, strážili ako „oko v hlave“. Cieľom kresťanského manželstva je, aby v ňom „rástol živý Pán Ježiš Kristus“. Je to vôbec možné? Máme rôznorodé povahy, silné aj slabé stránky. Božie Slovo nás však vyzýva, aby sme strážili (budovali) v manželstve minimálne dve „jeho ozdoby“: čisté obcovanie (v. 1-2) a „skrytého človeka srdca“ (v. 3-4). Brat, sestra, ako je to s našimi manželstvami? Nebudujeme ich len na „vonkajších ozdobách“? Ozdobách, akým je spoločenské postavenie, dobrý imidž, finančné zabezpečenie…?! Takéto manželstvá síce navonok pôsobia dobre, ale vo vnútri sú často „ako hroby umrlčích kostí“. Vôľou nášho Otca však je, aby v nich dominoval práve „skrytý človek srdca“. Tá skutočná ozdoba! Strážme si všetky vnútorné ozdoby! Nielen pre manželstvo, ale aj pre svedectvo svetu!
Autor: Matej Oráč
Pieseň: ES 559


Hospodin ma poslal potešiť všetkých smútiacich.  Izaiáš 61,1.2

A keď Ježiš vstal na úsvite v prvý deň po sobote, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem démonov. Ona šla a zvestovala to tým, čo bývali s Ním a teraz žalostili a plakali.  Marek 16,9-10


IZAIÁŠ 66,6-13 :: MODLÍME SA ZA: ČASTKOV (MY)